آفای قذافی!آفرین به این خانم و آقا،که بیشتر روزها، برای گربه های پارک لاله، ناهار و صبحانه می آورند

بامداد امروز که از پارک لاله میگذشتم-از دور ،لای درخت ها-شمار  بالایی گربه رو دیدم که یک جا گردهم آمده بودند.کمی نزدیک تر شدم دیدم مردی میانسال برای گربه ها صبحانه آورده و گربه ها هم مرد رو ول نمی کردند.من هم کمی پنیر داشتم و یکی از آنها کنار من آمد و با بازی گوشی و لوس بازی گربه ای ،کمی از پنیر را نوش جان کرد.هر از گاهی خانمی را در پارک لاله می بینم که برای گربه ها ناهار میآورد .


اگر این خانم و آقا،که معلوم بود آدم باسوادی هم هستند رهبر لیبی یا بحرین بودند این اندازه خون بیگناهان به زمین ریخته نمیشد………….میازار موری که دانه کش است