پر پر شدن محیط بانان و بی تفاوتی ما !!

ناباورانه خبر شهادت چهار تن از عزیزان محیط بان را شنیدم شوکه شده بودم پیش از این فکر مظلومیت محیط زیست ایران آرامم نمیگذاشت اما خبر پر پر شدن این عزیزان با من جه کرد که از ظرفیت واژه خارج است. به چه جرمی ؟؟ تنها به جرم دفاع از محیط زیست و آبروی ایران؟؟      ... “پر پر شدن محیط بانان و بی تفاوتی ما !!”

ادامه ←