محمدی زاده به لرستان میاید !!!!

محمد جواد محمدی زاده معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور چهارشنبه  یازدهم اسفند ماه ۸۸ در راستای سفر سوم هیات دولت به استان لرستان میاید.    وی که به نمایندگی از هیات دولت برای انجام وظایف محوله به شهرستان هایی ازنا و درود سفر میکند ُ می آید تا یه محیط زیست بی سر و سامان لرستان سر و سامانی  بدهد.  ... “محمدی زاده به لرستان میاید !!!!”

ادامه ←