مانند ایران کجاست؟دیروز بوشهر زیر کولر،آستین کوتاه،امروز یاسوج و دنا،تو برف با شال و کلاه

از آرزوهای من رفتن به بندر تاریخی سیراف بوشهر بود که می گویند در اوج شکوفایی اش، نیویورک زمان بوده و بازرگانان گوشه و کنار گیتی در آن دفتر داشتند .


۳- خوشبختانه دومین روز سال نو به دیدن این شهر شگفت انگیز رفتیم و جای شما خالی شنا هم کردیم.دیروز که بوشهر بودم،شهری بس زیبا و دیدنی با مردمی بسیار مهربان و دوست داشتنی و بافت تاریخی بسیار دیدنی-اما صد افسوس-که بسیاری از جاهایش یا نابود شده یا به حال خود رها


گورستان انگلیسی ها و گورستان ژنرال و سربازان  انگلیسی را رفتم ،همه نوشته ها و سنگ گور ها را از بین بردند.که چه شود؟آن گورستان بخشی از تاریخ را می تواند نشان دهد و برای پژوهشگران جای پژوهش و برای توریستها جای بازدید و برای شهر اشتغال و سرمایه میاورد و جلوی بیکاری از گرد آمدن یکی یکی اینها گرفته میشود….


۲-امروز یاسوج هستم مردم یاسوج براستی نازنین و دوست داشتنی اند بیشتر شان لر هستند،از خوبی و صفا و مهر این مردم، هرچه بگویم کم گفتم . و گشتی در شهر و دیدن آبشار دیدنی یاسوج و رفتن به شهر زیبای «سی سخت» و منطقه حفاظت شده دنا و کمی هم برف خوردن!


۱-براستی ایران کشور شگفتی هاست.تاریخ،فرهنگ ،زبان،طبیعت و سرشت و هرچه و هرجایش، شگفتی است،بویژه مدیرانش