آیا حیوانات احساس و عاطفه ندارند ؟!

    آیا شما نیز معتقدید حیوانات احساس و عاطفه نداشته و همچنین دارای روح نیستند و به همین دلیل بهشت برای آنها  بی معنی است ؟  ولی من بسیار معتقدم که حیوانات نیز  دارای عواطف و احساسات و همچنین روح هستند، و اگر بهشت و جهنمی وجود داشته باشد همه آنها به بهشت…  ... “آیا حیوانات احساس و عاطفه ندارند ؟!”

ادامه ←