بررسی منحنی زیست محیطی کوزنتس با ملاحظه پسماندهای جامد شهر تهران

علی اکبر عرب مازار عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی الدار صداقت پرست دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی چکیده طی سالهای اخیر در میان مباحث مربوط به اقتصاد محیط زیست، فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس که رابطه   وارونه را بین شاخصهای توسعه اقتصادی و آلودگی برقرار می سازد، اهمیت فراوانی یافته است. در این کار، مطالعه منحنی فوق به صورت منطقه ای در سطح شهر تهران برای پسماندهای جامد این شهر صورت گرفته است. طی دوره مورد بررسی که سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ را در بر می گیرد، گرچه فرضیه منحنی مزبور به اثبات نمی رسد، ولی اثر سیاست تفکیک از مبدأ پسماندهای خشک که از سال ۱۳۸۳ به اجرا درآمده، بر روی شیب منحنی معنی دار ظاهر شده است. متن مقاله را در اینجا بخوانید!  ... “بررسی منحنی زیست محیطی کوزنتس با ملاحظه پسماندهای جامد شهر تهران”

ادامه ←

جايگاه تنوع زيستي تالاب هاي درون خشکي درکره مسکون و وضعيت نابسامان مديريتي اين منابع ارزشي در سرزمين ما (بخش پاياني

معمولا، وقتي دنبال زندگي در ديگر کرات مي گرديم نشانه هاي از آب را جستجو مي کنيم، اين بيانگر ارزش آب و نقش آن در حيات مي باشد. فقط 3% ازمجموعه آب هاي کره مسکون، آب شيرين مي باشد و کمتر از 1% آن (سه صدم در صد از کل آبها) بصورت مايع در درون خشکي مي باشد. همان ميزان آب هاي جزئي درون خشکي از نظر زيستگاهي و تنوع زيستي وابسته به آن هزار مرتبه بالاتر از تنوع زيستي و ارزش زيستگاهي کل دريا ها مي باشد. آب هاي درون خشکي نقش بسيار مهم در رفاه مردم بومي، فقرزدائي، نظم گيري و تعديل اثرات سوء تغييرات اقليمي ، کنترل سيلاب، چرخه مواد غذائي و … دارد. آب و امنيت آبي يکي از چالش هاي پيش روي بشر است. کاهش آب هاي درون خشکي با شدت و درجه رشد بسيار بالا دارد اتفاق مي افتد و تغييرات اقليمي يکي از  ... “جايگاه تنوع زيستي تالاب هاي درون خشکي درکره مسکون و وضعيت نابسامان مديريتي اين منابع ارزشي در سرزمين ما (بخش پاياني”

ادامه ←