دبیرخانه فرایند تهران برای کشورهای با پوشش کم جنگل (TPS for LFCCs) يک شکل بي محتوا (بخش چهارم)

با ياد آوري عدم نقش دبيرخانه در تدوين برنامه ملي جنگل گفته بوديم  در طي دو دهه فعالیت، دبیرخانه فرایند تهران  دست آورد قابل توجهی نداشته است. ایجاد شبکه های همکاری منطقه ای که از بدو تاسیس در دستور کار دبير خانه بوده هرگز جامه عمل نپوشیده است. درسال 2000 میلادی دو مشاور بین المللی در جهت تدوین برنامه عمل برای فعال کردن دبیرخانه در ایران حضور پیدا می کنند در یک ارزیابی کلی ادامه فعالیت دبیرخانه را منوط به  انجام تعهدات گروهی کشورهای عضو و همکار و همراهي وزارتین و سازمان های ذیربط در سطح ملی دانسته بوده اند که هیچکدام محق نشده است. با توجه به جایگاه تعریف شده در کنفرانس اخیر نظر به اینکه COP مرتبط به کنوانسیون می باشد انجام تعهدات کشورها از نظر حقوق بين الملي الزام آور خواهد بود منتها مکانیزم جذب همکاری به توان دبیرخانه ارتباط پیدا می کند.
ایجاد موقعیت برای جذب سرمایه لازم جهت تحول طرحهای جنگلداری کلاسیک به مدیریت پایدار جنگل (SFM) با تعریف معیارها و شاخص های ملی و  همانطور تعریف پروژه های مکانیزم توسعه پاک (CDM) و تعریف مکانیزمهایی برای اشتغال زائی با توسعه صنایع کوچک بومی وابسته به جنگل و … از اهداف محوري دبیرخانه بوده  که نه تنها در سطح منطقه ای اقدامی معمول نشده حتی در سطح ملی نيز طرح مسئله  نگردیده است.

ادامه دارد