تغییرات اقلیمی و نوسانات اقلیمی

Climate Change and Climate variability


تغییر اقليم[1] يك تغییر طولانی مدت آب و هوايي در یک محل خاص ، منطقه و یا سیاره زمين است. اين نوسانات(swing)بوسيله تغییرات در ویژگی های مرتبط با ميانگين هاي هوا، از قبیل دما ، الگوهای باد و بارش اندازه گیری مي شود. چیزی که بیشتر مردم نمی دانند این است که تغییر[2] در تنوع[3] (تغييرپذيري) آب و هوایی را حتی اگر شرایط  متوسط هوا هم يكسان باقی بماند، بعنوان تغییر اقليم در نظر مي گيرند. در حالي كه تغییر زماني اتفاق مي افتد که اقليم یک منطقه خاص و یا سیاره (زمين) بین دو دوره زمانی مختلف تغییر كند. این حالت معمولا زمانی حادث مي شود كه بعضي چیزها مثلا مقدار کل انرژی خورشید كه توسط جو و يا سطح زمین جذب مي شود تغيير كند. از اين نظر تغییر اقليم نیز هنگامی رخ میدهد که مقدار انرژی گرمایی از سطح زمین و اتمسفر در يك مدت زمان طولانی وارد فضا شود. چنين تفاوت هايي می تواند هم تغییرات متوسط شرایط هوا و هم تغییراتي را كه حول متوسط ها اتفاق مي افتد شامل شود. تغییرات می تواند بوسيله فرایندهای طبیعی مانند فوران های آتشفشانی ، تغییرات در شدت خورشید یا تغییرات بسیار آهسته در جريانهاي اقیانوسي و سطح زمین که در طي دوره هاي زمانی طولاني در حد چندين دهه و يا قرن و یا بیشتر از آن رخ می دهد، ایجاد می شود. از طرفي، انسان نیز با انتشار گازهای گلخانه ای و ذرات معلق (آئروسلها) در فضا باعث تغییر شرایط آب و هوایی می شود. بنا براين هر دو عامل طبیعی و انسانی موجب تغییر اقليم مي شوند. اين گونه تغييرات اقليمي را اجباري[4] مي نامند ، چرا که آنها  با نیرو[5] يا اجبار اقليم را به سمت  مقادير جدید حركت[6] مي دهند.


نوسانات يا تغييرپذيري اقليمي[7] به تغییرات یا نوسانات در آب و هوا به عنوان یک انحراف از متوسط بلند مدت (عناصر) هواشناسی در طی یک دوره معینی از زمان مثل ماه ، فصل و یا سال خاص اشاره مي كند. نوسانات[8] يك مؤلفه طبیعی اقليم هستند كه از تغییرات سیستم  يا سيستمهايي که تحت نفوذ سیستم گردش عمومی هوا هستند ناشي مي شوند. مثلا، يك سیستم (ها) ضعیف یا قوی می تواند بطور دوره ای منجر به حوادث شدید آب و هوایی شود. اين نكته را بايد يادآور شد كه تعدادي از نوسانات اقليمي مي توانند بدون تاثير در متوسط ها صورت گیرند. به عنوان مثال ، يك مکاني ممکن است مرطوبتر و يا خشك تر از سالهاي نرمال شود در حاليكه متوسط ها تقریبا یکسان باقی بماند.
[1] -Climate change


[2] – change


[3] – variability


[4] – climate forcing


[5] – force


[6] – shift


[7]– Climate Variability


[8] – variations