بـررسي رابطـه حجـم گازهاي گلخانه اي و توليد ناخالص داخلي سرانه در ايران (مطالعه موردي دي اكسيد كربن)

این مقاله را یکی از اساتید و دو تن از دوستان خوب من در دانشکده نوشته‌اند که ظاهرا زمستان سال گذشته در پژوهشنامه اقتصادی چاپ شده است. برای دوستانم آرزوی موفقیت دارم. حميد آماده استاديار دانشكده اقتصاد -دانشگاه علامه طباطبايي احسان حق دوست كارشناسي ارشد دانشكده اقتصاد -دانشگاه علامه طباطبايي آرش اعظمي كارشناسي ارشد دانشكده اقتصاد -دانشگاه علامه طباطبايي بررسي ابعاد اقتصادي انتشار گازهاي گلخانه اي و آثار زيست محيطي آنها بخصوص در شرايط كنوني كه حجم گازهاي گلخانه اي در حال افزايش است، از اهميت قابل توجهي برخوردار است. در اين مقاله رابطة انتشار گاز گلخانه اي دي اكسيدكربن و توليد ناخالص داخلي سرانه ايران طي سال هاي 1353 تا 1385 با استفاده از منحني زيست محيطي كوزنتس (EKC) مورد بررسي قرارگرفت. الگوي اقتصادسنجي مورد استفاده در اين مقاله بصورت تابع درجه دوم است كه با روش  OLS برآورد شد. نتايج بدست آمده حاكي از وجود يك الگوي EKC  ... “بـررسي رابطـه حجـم گازهاي گلخانه اي و توليد ناخالص داخلي سرانه در ايران (مطالعه موردي دي اكسيد كربن)”

ادامه ←

عوامل اقتصادي -اجتماعي موثر بر جنگل زدايي کشورهاي منتخب کاربرد نظريه زيست محيطي کوزنتس

فاطمه نصرنيا دانش آموخته کارشناسي ارشد دانشكده كشاورزي، دانشگاه شيراز عبدالكريم اسماعيلي استاديار اقتصاد کشاورزي، دانشكده كشاورزي، دانشگاه شيراز چكيده جنگل‌زدايي به عنوان يکي از بزرگ‌ترين مشکلات زيست‌محيطي جهاني شناخته شده است. از طرف ديگر جنگل‌زدايي بـه عنـوان يکـي از مؤلفه‌هاي اصلي تغييرات بهره‌برداي از زمين و به عنوان بزرگترين تهديد براي تنوع محيط زيست جهاني به ثبت رسيده است. در اين مطالعه بااستفاده از تئوري زيست محيطي کوزنتس، عوامل مؤثر بر جنگل‌زدايي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصل از بررسي ٧١ کـشور نـشان مي‌دهد که منحني زيست کوزنتس براي مجموعه منتخب صادق نيست.از طرف ديگر افزايش جمعيت در اين کشورها توام با جنگل‌زدايـي بيشتر است. به علاوه نتايج نشان‌دهنده اين واقعيت است که نرخ رشد بالاتر GDP سرانه از ميزان جنگل‌زدايي مي‌کاهد. در نهايـت بهبـود در نهادهايي‌ که از طريق افزايش دموکراسي، بهبود آزادي‌هاي فردي، حقوق شهروندي و ايجاد نقش قانون، آزادي‌هاي مدني و سياسي را بهبود مي‌بخشند، از  ... “عوامل اقتصادي -اجتماعي موثر بر جنگل زدايي کشورهاي منتخب کاربرد نظريه زيست محيطي کوزنتس”

ادامه ←

آخرين روايت کميته جنگل فائو در ارتباط با فاز هاي عمده برنامه ملي جنگل (بخش پاياني

گفته بوديم تدوين برنامه ملي جنگل فکر تازه اي نيست و سابقه آن به حدود نيم قرن قبل مي رسد.  همانطور   سه اصل عمده (Principle)  برنامه ملي جنگل را ياد آورشديم . لازم به يادآوري است اصول فرعي مرتبط با اصول اصلي از قبيل؛ ساز و کار هاي همکاري بين بخش ها،  همکاريهاي فراملي (منطقه اي و جهاني) و… در تدوين برنامه ملي جنگل بايد مورد توجه قرار گيرد. برنامه ملي جنگل پنج فاز عمده را شامل مي شود : – فاز تجزيه و تحليل: در اين فاز داده هاي مرتبط با جنگل تجزيه و تحليل، قوت ها و ضعف ها مشخص مي گردد؛ – فاز فرمولبندي سياست ها: استرتژي، سياست ها و اهداف محوري مشخص مي گردد؛ – فاز طراحي: نحوه اجرا و عملياتي کردن سياست ها جهت نيل به اهداف را مشخص مي کند؛ – فاز اجراء : نيروي انساني، توان مالي و قابليت منابع، چالش هاي اجتماعي  ... “آخرين روايت کميته جنگل فائو در ارتباط با فاز هاي عمده برنامه ملي جنگل (بخش پاياني”

ادامه ←