مرگ ببر سيبري تنها راه رهائي اش بود، بر مبنا اصل ديناميک حيات وحش در اکوسيستم، تغيير مکان حيات وحش وجاهت علمي ندارد (بخش 1)

مطالعه اکولوژيکي حيات وحش نياز به شناسائي نيرو هايي که از طريق محيط زيست در ارتباط با سير تکاملي  و وضعيت آتي جمعيت آنها اعمال مي شود دارد.  تاثر مرگ ببر سيبري بهانه اي شد مروري کوتاه بر سلسله مراتب ديناميک حيات وحش داشته و مکانيزم هاي کنترل طبيعي جمعيت حيات وحش را يادآور شويم . بر مبنا اصل ديناميک حيات وحش تغيير مکان و جابجائي حيات وحش از زيستگاه طبيعي آن برابر با محکوم  کردن جاندار به مرگ تدريجي مي باشد. ببر سيبري خوش شانس بود که از اين عذاب و زوال تدريجي رهائي يافت.(MacArthor,1967 , Murray ,1979 , Batcheler ,1968 , Boecklen ,1984 , Diamond , 1981)  شايد گفته شود عمر اکثر اين جانوران در باغ وحش ها طولاني تر از طبيعت است. که بايد ياد آور شد آن ديگر حيات وحش نيست بلکه موجود بخت برگشته غير اهلي و غير وحشي مي باشد که اسير و گرفتار  ... “مرگ ببر سيبري تنها راه رهائي اش بود، بر مبنا اصل ديناميک حيات وحش در اکوسيستم، تغيير مکان حيات وحش وجاهت علمي ندارد (بخش 1)”

ادامه ←