کف ساز و کار هاي حفاظتي مورد نياز جهت کنترل ورود و مديريت محصولات تراريخته در کشور (بخش پاياني)

شکل ورود محصولات تراريخته به کشور و خارج از دو حالت عمده نمي تواند بوده باشد : 1. نفوذ و ورود غير مجاز از مرز هاي آبي (بويژه رود خانه ها) و خاکي: ضرورت دارد با همکاري ديگر کشور هاي منطقه با ايجاد و توسعه سيستم هشدار قبلي تحت کنترل در آيد. 2. ورود از مجاري رسمي که شامل حالت هاي زير مي گردد:  استفاده در آزمايشگاه و صنايع  استفاده داروئي براي انسان  استفاده داروئي براي دام  استفاده در سيستم باز : حمل ، توزيع ، کشت و… ­ ساز و کار کنترل 1. درخواست دهنده: مستندات و نتائج تحقيقات آزمايشگاهي و ميداني را همراه با گزارش ارزيابي ريسک تنوع زيستي به دبيرخانه مرجع ملي ارائه نمايد؛ 2. درخواست از طريق کميته تخصصي مرجع ملي (افراد متخصصي که از طريق مراجع علمي و دانشگاهي، بدنه هاي کارشناسي دستگاه هاي ذيربط،NGO ها و… انتخاب مي شوند) بررسي  ... “کف ساز و کار هاي حفاظتي مورد نياز جهت کنترل ورود و مديريت محصولات تراريخته در کشور (بخش پاياني)”

ادامه ←