محصولات غذائي تراريخته نقطه تقابل امنيت غذائي (Food Security) با سلامت غذائي (Food Safety)

در ارتباط با محصولات غذائي حاوي مواد سازواره تغيير يافته ياد آور مي گردد که در واقع دو سياست پذيرفته شده جهاني يعني امنيت غذائي (Food Security) و سلامت غذائي (Food Safety) در تقابل هم قرار مي گيرند. در امريکاي شمالي، استراليا، آسيا و… سطح قابل توجهي از زراعت از جمله سويا ، ذرت و … محصولات حاوي مواد سازواره تغيير يافته توليد مي کنند. مواد غذائي ثانويه از اين نوع محصولات از قبيل روغن و … در سطح وسيعي از جهان توزيع مي شود و با حذف اين توليدات از سبد غذائي انسان به نظر نمي رسد امنيت غذائي قابل تامين باشد. اينکه در سطح جهاني استفاده پژشکي مستقيم از قبيل ويروس هاي نو ترکيبي (Recombinant Viruses) ، insulin و … براي انسان مجاز شمرده مي شود ولي استفاده دارو هاي مشابه براي دام منع شده جاي بحث دارد. جهت اتخاذ سياست نياز به تحقيق و پايش مستمر مي  ... “محصولات غذائي تراريخته نقطه تقابل امنيت غذائي (Food Security) با سلامت غذائي (Food Safety)”

ادامه ←