واژه شناسي و تعريف مفهومي تراريخته (Living Modified Organism)

نظر به نقش ويرانگري که سازواره تغيير يافته و محصولات تراريخته مي تواند در محيط زيست طبيعي و سلامت گياه، جانور و انسان داشته باشد اطلاع رساني به عموم و مشارکت مردم در تصميم گيري از مرحله الحاق به پروتکل، مصوبه ملي، تدوين آئين نامه و… در دستور کار اغلب کشور ها بوده است. اصولاً محصولات غذائي توليد شده از سازواره تغيير يافته بايستي با لوگو شفاف مشخص شود و استفاده کننده با علم به خطرات احتمالي مبادرت به تهيه آن نمايد. مهم تر از آن واژه مفهومي تراريخته بايستي به عموم تفهيم شود. واژه تراريخته از نظر حقوقي(حسب لايحه ايمني) به سازواره زنده تغيير شکل يافته گفته مي شود به جايLMO بکار برده شده است. ضرورت دارد در آئين نامه به جاي Living Modified Organism ، سازواره زنده تغيير يافته بکار برده شود زيرا تغيير ممکن است در شکل، رنگ يا رفتار و سرشت گونه حاصل شده باشد. از  ... “واژه شناسي و تعريف مفهومي تراريخته (Living Modified Organism)”

ادامه ←