مبحث "تراريخته" يا به بياني "سازواره زنده تغيير شکل يافته" (LMO) بازيچه نيست و مصلحت انديشي متداول را برنمي تابد

فضاي کاري مسموم را ترک و هواي سم آلود تهران را در مي نورديم اين با در جلسه اي حضور پيدا مي کنيم که پيش نويس آئين نامه اجرائي قانون سلامت زيستي قرار است نهائي شود ، در ارتباط با آئين نامه مزبور، اسناد بالاسري (قانون مربوطه ، پروتکل کارتاهنا و …) و دستورالعمل هاي اجرائي متداول در ديگر کشورها ، نور کافي بر تاريکي هاي مبحث مي تابانند تا حداقل در اين مورد خاص سردرگم نباشيم.
سمت و سوئي پيش نويس آئين نامه تدوين شده با پروتکل کارتاهنا مرتبط با کنوانسيون تنوع زيستي (The Cartagena , Columbia Protocol on CBD) همخواني ندارد. پروتکل مزبور با محوريت کنترل اثرات محصولات تراريخته(LMOs) بر تنوع زيستي تنظيم شده است. در پيش نويس آئين نامه ارائه شده به غير از مناطق چهارگانه محيط زيست بقيه یعني 93% محيط زيست طبيعي که تحت مديريت سازمان متبوع مي باشد مورد اشاره قرار نگرفته است.
پروتکل کارتاهنا مصوب سال 2000 بوده و کشور ها متعهد به عملياتي نمودن آن تا سال 2003 بوده اند، طي اين مدت بسيار کشور ها آنرا با آزمون خطا هاي اجرا کرده اند، مروري بر تجربيات آنها مي تواند به ارتقا آئين نامه کمک کند. همانطور طي اين مدت اسناد تکميلي و مرتبط از جمله ؛ گونه هاي بيگانه مهاجم(IAS)، استفاده پايدار (SU) و دسترسي و تسهيم از منابع ژنتيکی (ABS) از طريق اعضا کنوانسيون تنوع زيستي مصوب شده است، که عملياتي نمودن آنها نيز از تعهدات کشورمان مي باشد. از اين رو از نظر ساختار اجرائي ملي مي توانند در يک بسته قرار گيرند. در مجموعه اسناد ،کنترل اثرات گونه هاي غير بومي در تنوع زيستي منابع طبيعي (کوهستان، جنگل و منابع آبي، به پيشنهاد ايران مراتع به سند آخري اضافه شده است) مورد تاکيد قرار گرفته است. در صورت استفاده ، آسيب و … به منابع ژنتيکي، حقوق مالکيت(Intellectual Property Right) محلي و ملي مطرح بوده وقابل پي گيری حقوقي مي باشد. لازم به ياد آوري است تنها واردات و صادرات رسمي مورد نظر نبوده بلکه نفوذ و ورود غير مجاز از مرز هاي آبي (بويژه رود خانه ها) و خاکي نيز مطرح مي باشد. پيش بيني نحوه کنترل حتي توسعه سيستم هشدار قبلي (Early Warning System) بايستي بطور شفاف بيان شود. پيش نويس تهيه شده به اغلب مباحث مورد اشاره يا ورود پيدا نکرده و يا ورود بسيار کمرنگي داشته است.
ادامه دارد