بـررسي رابطـه حجـم گازهاي گلخانه اي و توليد ناخالص داخلي سرانه در ايران (مطالعه موردي دي اكسيد كربن)

این مقاله را یکی از اساتید و دو تن از دوستان خوب من در دانشکده نوشته‌اند که ظاهرا زمستان سال گذشته در پژوهشنامه اقتصادی چاپ شده است. برای دوستانم آرزوی موفقیت دارم.


حميد آماده

استاديار دانشكده اقتصاد -دانشگاه علامه طباطبايي

احسان حق دوست

كارشناسي ارشد دانشكده اقتصاد -دانشگاه علامه طباطبايي

آرش اعظمي

كارشناسي ارشد دانشكده اقتصاد -دانشگاه علامه طباطبايي


بررسي ابعاد اقتصادي انتشار گازهاي گلخانه اي و آثار زيست محيطي آنها بخصوص در شرايط كنوني كه حجم گازهاي گلخانه اي در حال افزايش است، از اهميت قابل توجهي برخوردار است. در اين مقاله رابطة انتشار گاز گلخانه اي دي اكسيدكربن و توليد ناخالص داخلي سرانه ايران طي سال هاي 1353 تا 1385 با استفاده از منحني زيست محيطي كوزنتس (EKC) مورد بررسي قرارگرفت. الگوي اقتصادسنجي مورد استفاده در اين مقاله بصورت تابع درجه دوم است كه با روش  OLS برآورد شد. نتايج بدست آمده حاكي از وجود يك الگوي EKC ناقص در ايران است. با توجه به اين واقعيت كه نرخ رشد انتشار گاز دي اكسيدكربن در ايران بيشتر از نرخ رشد توليد ناخالص داخلي سرانه است، اقتصاد ايران روي قسمت صعودي منحني زيست محيطي كوزنتس قرار دارد.به عبارت ديگر موقعيت اقتصادي – اجتماعي كشور و شرايط رشد اقتصادي كشور هنوز در شرايطي نيست كه رشد اقتصادي و افزايش توليدات باعث كاهش انتشار آلاينده هاي زيست محيطي بخصوص دي اكسيدكربن شود.


متن مقاله را در اینجا بخوانید!