صبح يلدا من جشن ميلاد توست Merry Christmas happy new year

شب يلدا من روز ميلا د تو، بيان از پيوند ريشه اي من و تو در اين کهن ديار مي باشد ، در باور يکتا پرستان عهد باستان سرزمين من و تو، اهورا ميترا در انتهاي طولاني ترين شب سال از دل سنگ بيرون مي آيد، گاو به نشانه اي تاريکي قرباني مي شود و نور متولد مي گردد و از خون قرباني سرو و ريواس مي رويد. از بعد يلدا رويش نور تداوم مي يابد  نور و ظلمت  درشب نوروز شان به تعادل مي رسند و غلبه نور بر تاريکي روز نوروزشان اتفاق مي افتد. گفته مي شود ، يکتا پرستان آن دوران در صبح يلدا ،بذر سروي را به نيت پيروزي نور بر ظلمت و عقل بر جهل در گلداني کاشته و در روز نوروز به طبيعت انتقال داده و باز کاشت مي نمودند. بعد از دوران اهوراميترائي در دوران اهورامزدائي نيز باور هاي ياد شده از طرف  ... “صبح يلدا من جشن ميلاد توست Merry Christmas happy new year”

ادامه ←