مهار درویش مهار بیابانزائی نیست !

در این زمانه آنچه بسیار دیده میشود و آنچه زبانزد و معضل اهل نت و رسانه و رایانه است کلمه ای است بنام فیلتر  کلمه ای است نه بعنوان صافی و پاکی بلکه برای … ! اصلا همون  کلمه فیلترینگ بهتر است !


معمولا سایت  یا وبلاگی را زمانی فیلتر میکنند که مرتکب جرائم رایانه ای و یا مصادیق دیگر جرم شده باشند . تا آنجا که ما از درویش و مهار بیابانزائی شناخت داریم اهل اینکار ها نبودند .


شاید از مقایسه و معیار ها بگوید اما هرگز نگفته است که شاخص است ! شاید از عقب ماندگی ها و خیانت ها گفته باشد مطمئنا فروشنده نیست و آنهم فروشنده میهن ! شاید به رک گوئی و شفافیت معروف باشد و شاید پوشیده سخن نگوید اما مطمئنا کسی سخن قبیح و زشت و منافی عفت از درویش نشنیده است ! شاید از درخت و طبیعت و سبزی بنویسد ولی سبزش بوی فتنه ندارد !  بنام درویش معروف است اما ریش درویشی ندارد و اهل گناباد هم نیست !  از خلیج فارس  و کارون مینویسد ولی خلیج همیشه فارس سربلند را پاک میخواهد کارون را روان و ارومیه را با آب و گلستان را با جنگل سبز !


از بیابان مینویسد ولی بیابانی نیست و میفهمد که چه میگوید !