صبح يلدا من جشن ميلاد توست Merry Christmas happy new year

شب يلدا من روز ميلا د تو، بيان از پيوند ريشه اي من و تو در اين کهن ديار مي باشد ، در باور يکتا پرستان عهد باستان سرزمين من و تو، اهورا ميترا در انتهاي طولاني ترين شب سال از دل سنگ بيرون مي آيد، گاو به نشانه اي تاريکي قرباني مي شود و نور متولد مي گردد و از خون قرباني سرو و ريواس مي رويد. از بعد يلدا رويش نور تداوم مي يابد  نور و ظلمت  درشب نوروز شان به تعادل مي رسند و غلبه نور بر تاريکي روز نوروزشان اتفاق مي افتد. گفته مي شود ، يکتا پرستان آن دوران در صبح يلدا ،بذر سروي را به نيت پيروزي نور بر ظلمت و عقل بر جهل در گلداني کاشته و در روز نوروز به طبيعت انتقال داده و باز کاشت مي نمودند.
بعد از دوران اهوراميترائي در دوران اهورامزدائي نيز باور هاي ياد شده از طرف پيام آور آن دوره ، حضرت زرتشت تروئج مي شود سرو هائي که گفته مي شود در سرزمين مان به دست ايشان کاشته شده مي تواند تائيد نکات ياد شده باشد.  وبعد روايت شنا ي ايشان در درياي هامون (به نظر مي رسد منظور درياي تيتس بوده باشد) و … و بشارت ميلاد ناجي و رهاگر ديگر در هزاره بعدي … که در باور تو هم ديار خوبم ، ميلاد آن ناجي بشارت داده شده يعني حضرت مسيح مترادف با يلدا بوده و بدرستي تولد نور مي خواني و به نيت پيروزي نور بر ظلمت کاج کریستمس چراغاني مي کني.
انگار همان ديروز بود ايام سوگواري مذهبي ما بود ديدم لباس تيره بر تن کردي ، بي اختيار پرسيدم مگر تو هم اعتقاد… با متانت و نجابت حرفم را قطع کردي و گفتي ” آري من هم اعتقاد دارم به اعتقادات ديگران احترام بگذارم حالا چه به اعتقادشان اعتقاد داشته باشم چه نداشته باشم”. چقدر دنبال فرصت مي گشتم تا بگويم من هم از صميم قلب به اعتقادات احترام مي گذارم. چون با هات احساس صميميت مي کنم دلم نيامد اين پرسش را طرح نکنم: آيا مي شود به جاي شاخه قطع شده درخت کاج ، نهال کاج را تهيه و تزئين و بعد در زمان مناسب آن را به طبيعت انتقال داده و به ياد اين روز مبارک بکاري؟
تولد حضرت مسيح را به پيروان آن بزرگوار شاد باش و فرا رسيدن سال نومسيحي را پيشاپيش تبريک مي گويم
Merry Christmas happy new year