روز جهاني کوهستان بر دوستدارا ن و محافظان کوه مبارک:: بخش 6: عملکرد اجتماعي و اقتصادي کوهستان و چالش هاي پيش رو

استفاده از تنوع زيستي کوهستان به عنوان مواد خام براي غذا، پوشاک، وسائل خانگي، زينتي و … يک سنت جهاني تلقي مي شود. افزايش تقاضا براي صنايع، توريست هاي متقاضي و … اين سنت محلي را به تهديد جدي براي تنوع زيستي کوهستان تبديل کرده است.
جمع آوري اجزاء بويژه بذور گياهان کوهستان از منابع در آمد مردم کوهستان نشين محسوب مي شود. که با توجه به تغييرات شرايط محيطي و افزايش تقاضا امروزه به تهديدي براي تنوع زيستي کوهستان تبديل شده است، چه بسا قاچاق ژن از اين طريق تسهيل مي شود. توليد زراعي گونه هاي وحشي بدون مراعات حريم معني دار ، ژن هاي وحشي را در معرض خطر هيبريد قرار مي دهد. از ديگر تهديدات عمده کوهستان ، استخراج منابع مي باشد که رويشگاه ها و زيستگاههاي گونه هاي منحصر بفرد بدينوسيله منهدم مي شوند.
بدون اسفناج و سيب زمين وحشي سبد غذائي نپالي ها مفهوم ندارد. ارزش هاي داروئي گونه هاي گياهي کوهستان فوق العاده است ، براي مثال اجزاء مختلف گونه علفي Rheam Nabile که در ارتفاعات بالائي آلپي رويش دارد ، ارزش هاي داروئي براي امراض متفاوت دارد. اين گياه چندين دهه است که به عنوان داروخانه طبيعت نياز هاي داروئي کوه نيشنان هند، ميانمار، افغانستان و … برآورده مي کند
ادامه دارد