روز جهاني کوهستان با ياد سعيد پرهام، پلنگ کوه و دشت در خون غلتيده اي سرزمين مظلو م مان: بخش پاياني: سرزمين کوهستاني من

گفتيم سرزمين کوستاني ما از نظر تنوع زيستي نمونه کم نظير در دنيا ست ، ولي اينکه با اين گنجينه که مي توانست ويتريني از طبيعت کره مسکون باشد چه مي گذرد جاي بحث مستقل را دارد که ورود پيدا نمي کنيم. شايد بتوان گفت به غير از چند کشور معدود مشکل و تهديد محيط زيست کوهستان يک معضل جهاني است. در اغلب نقاط دنيا روش سنتي استفاده از کوهستان به هم ريخته (به دلايلي که در بحث هاي پيشين داشتيم) بدون اينکه برنامه علمي مدون با توجه به شرايط روز براي کوهستان تدوين شود
با احساس خطر ، در جهت تعديل تهديدات برنامه کار تنوع زيستي کوهستان از طريق کنوانسيون تنوع زيستي در سطوح مختلف (ملي، منطقه اي و جهاني ) ارائه شده است. بعضي کشور ها برنامه ريزي فرا مرزي منطقه اي کوهستان را مورد توجه قرار داده اند، برنامه منطقه اي هندوکش-هيماليا از آن جمله است. . بعضي ديگر به ويژه کشور هاي در حال توسعه (از جمله در کشور ما) از هزاران آزمون به خطا ختم شده عبرت نمي گيرند و کماکان بر توسعه ناپايدار در اکوسيستم شکننده کوهستان اصرار دارند. توسعه نا پايدار متداول در محيط کوهستاني نه تنها فقر و فلاکت براي مردم کوهستان به ارمغان مي آورد بلکه کل تمدن سرزمين را نشانه رفته است.