با پرونده دنا در پاستور (بخش 1)

حتماً با ديدن تيتر خوشحال شديد که پرونده دنا مختومه نشده، بلاخره آنهايي که اين گوشه از طبيعت منحصر به فرد سرزمين را تخريب نموده اند حد اقل در بالاترين مرکز تصميم ، مورد سئوال قرار گرفته اند. نه دل خوش نباشيد، آن پرونده اي  که همصدا با بچه هاي بلاگستان کلي دادرسي فرياد زديم ، در چارچوب اداري پانزده صفحه گزارش شبه کيفر خواست ارائه داديم، اگر جوابيه اي شما دیديد؟ من هم ديدم!
اين دفعه قصه فرق مي کرد پرونده اي با عنوان ارتقاي سطح بخشي از منطقه حفاظت شده دنا به پارک ملي در کميسيون امور زير بنائي صنعت و محيط زيست مطرح بود. قبلاً وقتي دوستان ديگر از اين جلسات سنگين ياد مي کردند آدم دهنش آب مي افتاد. وقتي توصيه شد در اين جلسه حضور داشته باشم از خدا پنهان نيست از شما چه پنهان، ته دل خوشحال شدم ، اين خوشحالي چند علت داشت، يکي اينکه زياد شنيده بودم پاستور اين چنين گفت و بهارستان آن چنان و … ما هم که کنجکاو خيلي دوست داشتم از نزديک شاهد باشم که پاستور چگونه سخن مي گويد. دوم اينکه وقتي ليست اعضاء کميسيون را نگاه مي کني تقريباً اکثريت وزرا، معاونين رئيس جمهور و … در آن حضور دارند. براي يک جنگلبان چه بهتر از اين که در جمع تصميم گيران آن چناني ، نا گفته  هاي دنا را بيان کند. از طرفي باز کنجکاو بودم جايگاه شورايعالي حفاظت محيط زيست در کميسيون کجاست؟ شورايعالي سازمان متبوع اين وسط چه کاره است ؟

ادامه دارد
>