موج پنجم وبلاگستان ؛ تجاوز به خاک باغ گیاهشناسی نوشهر

به پنجمین موج حمایت از محیط زیست بپیوندید و برای مان بگویید که متهم شمار یک در بروز چنین فاجعه‌ای کیست یا چیست؟ و چگونه می‌توان از باز تکرار آن در طبیعت مظلوم وطن جلوگیری کرد.