یک مقاله در مورد توسعه اقتصادی و آلودگی

توسعه ی اقتصادی و آلودگی محیط زیست در کشورهای عضو پیمان کیوتو و کشورهای آسیای جنوب غربی

زهرا نصراللهی

استادیار – عضو هیأت علمی دانشکده‌ی اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد

مرضیه غفاری گولک

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری

متن مقاله را در اینجا بخوانید!