مزرعه ای که در آن بدن ببرها برای تهیه شراب چپاول میشود

Guilin شهری است واقع در جنوب غربی چین که دهکده کوهستانی ببر و خرس Xiongshen در قسمتی از این منظقه واقع شده است . Guilin یکی از شهرهای اصلی توریستی سر زمین چین بحساب میاید، با اینوجود مزرعه نگهداری و پرورش ببرها در لیست برنامه گردشگری توریست ها قید نگردیده، زیرا ببرها که بیشتر آنها از نژاد سیبریائی هستند اجسادشان بیشتر از زنده آنها برای چینی ها ارزشمند است . تعداد زیادی ببر اسیر (شاید بتوان گفت نصف تعدادی که از این حیوان با شکوه رو به انقراض در حیات وحش  ... “مزرعه ای که در آن بدن ببرها برای تهیه شراب چپاول میشود”

ادامه ←