چهلمین سالروز زمین بر ساکنین آن مبارک باد

با مادر زمین به آرامی برقص و به هر نوع زندگی احترام بگذار.. بدان که زمین متعلق به انسان نیست….. انسان متعلق به زمین است انسان رشته های زندگی را نتنیده است … و خود تاری از آن است . هر صدمه ای که انسان به مادر زمین بزند ..در اصل به خود آسیب رسانده است. رودخانه ها .. دشت و بیابان و جنگل ….لجنزار و صخره و سنگ و چوب .. همگی سازنده خون و ماهیچه و پوست و استخوان مادر زمین هستند و از بین بردن آن توسط انسان ظلم به مادر است.  ... “چهلمین سالروز زمین بر ساکنین آن مبارک باد”

ادامه ←