“گوناگونی زیستی” وبلاگم با این نشانی:http://biodiv.wordpress.com/

هنگامی که واژه ای ـ به زیبایی ، بزرگی و ژرفی ـ گوناگونی داریم-ایکاش کسی نمی گفت تنوع زیستی و همه می گفتیم:گوناگونی زیستی تا یادآور فردوسی ها و رودکی ها و گذشتگان این مرز و سرزمین پرگهر و پرهنر باشد گوناگونی زیستی  ... ““گوناگونی زیستی” وبلاگم با این نشانی:http://biodiv.wordpress.com/”

ادامه ←

چرا حیوان آزاری در میان بعضی مردمان رایج نیست ؟

در بعضی نقاط دنیا بخصوص در هند فرقه هائی هستند که به بازگشت انسان به این دنیا بصورت یک حیوان اعتقاد دارند یا اینکه معتقدند در گذشته حیوانی بوده اند . باز آنهائی هم هستند که گیاه خوارند و حیوان دوست .در میان این مردمان پدیده حیوان آزاری به ندرت دیده می شود .از محسنات این قبیل اعتقادات این است که علاوه برجلوگیری از حیوان آزاری ، سلامتی شخص را نیز بهمراه دارد . در قدیم سرخ پوست ها نیز به طبیعت و حیوانات بسیار نزدیک بودند و اغلب اسم های زیبائی مانند عقاب سفید ،گرگ تنها ،ابر سفید یا مثلا گوزن سیاه را برای خود انتخاب میکردند .اعتقاداتی که رابطه نزدیکی با طبیعت دارند بسیار مفید تر از اعتقاداتی هستند که فقط جنبه رسم و رسوم دارند و انسان را فقط بسوی اطاعت محض سوق می دهند .    امروزه که جامعه به اصطلاح مدرن دارد کره زمین را بلحاظ  ... “چرا حیوان آزاری در میان بعضی مردمان رایج نیست ؟”

ادامه ←