گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

انتشار نسخه فارسی گزارش وضعیت جهانی انرژی های تجدید پذیرREN21

 انرژی‌های تجدیدپذیر 59 درصد از مجموع ظرفیت افزوده شده به برق جهان در سال گذشته را از آن خود کردند. نسخۀ فارسی گزارش وضعیت جهانی انرژی‌های تجدیدپذیر، بر روی وبسایت رسمی رن21 قرار گرفت. 

به گزارش برق نیوز، رِن21 (REN21) یا «شبکۀ سیاستی انرژی های تجدیدپذیر برای قرن بیست و یکم»1، یک شبکۀ جهانی برای انرژی‌های تجدیدپذیر است که طیف وسیعی از بازیگران کلیدی را به یکدیگر پیوند می‌دهد. هدف رن21 آن است که تبادل دانش، توسعۀ سیاست‌ها و نیز اقدام مشترک در راستای گذار سریع جهانی به انرژی‌های تجدیدپذیر را تسهیل کند.
در این گزارش وضعیت بازار، صنعت، سرمایه‌گذاری و سیاست های انرژی تجدیدپذیر در سه بخش برق، گرمایش‌وسرمایش، و حمل‌ونقل بررسی شده است. در گزارش وضعیت جهانی تجدیدپذیرها آمده است:
در برابر افزایش مصرف انرژی در جهان و کاهش شدید قیمت نفت در 2014، انرژی‌های تجدیدپذیر به رشد خود ادامه دادند و از لحاظ ظرفیت نصب‌شده و انرژی تولید شده به طور چشمگیری توسعه یافتند. توسعۀ انرژی‌های تجدیدپذیر در این سال موجب شد تا برای نخستین بار در چهار دهۀ گذشته، انتشار کربن ناشی از مصرف انرژی در جهان – با وجود رشد مثبت اقتصادی – ثابت بماند. تجدیدپذیرها گره وابسته بودن رشد اقتصادی جهان به افزایش انتشار کربن را گشودند.
در 2014 نزدیک به 135 گیگاوات به ظرفیت برق تجدیدپذیر در جهان اضافه شد و مجموع ظرفیت نصب شده با 5/8 (هشت و نیم) درصد افزایش به 1712 گیگاوات رسید. به این ترتیب، تا پایان این سال، تجدیدپذیرها سهمی در حدود 7/27 (بیست و هفت و هفت دهم) درصد از مجموع ظرفیت نصب شدۀ تولید برق دنیا را داشته‌اند که برای تولیدِ تقریباً 8/22 (بیست و دو و هشت دهم) درصد از برق جهان کفایت می‌کند.

Read More →

انتشار نسخه فارسی گزارش وضعیت جهانی انرژی های تجدید پذیرREN21

 انرژی‌های تجدیدپذیر 59 درصد از مجموع ظرفیت افزوده شده به برق جهان در سال گذشته را از آن خود کردند. نسخۀ فارسی گزارش وضعیت جهانی انرژی‌های تجدیدپذیر، بر روی وبسایت رسمی رن21 قرار گرفت. 

به گزارش برق نیوز، رِن21 (REN21) یا «شبکۀ سیاستی انرژی های تجدیدپذیر برای قرن بیست و یکم»1، یک شبکۀ جهانی برای انرژی‌های تجدیدپذیر است که طیف وسیعی از بازیگران کلیدی را به یکدیگر پیوند می‌دهد. هدف رن21 آن است که تبادل دانش، توسعۀ سیاست‌ها و نیز اقدام مشترک در راستای گذار سریع جهانی به انرژی‌های تجدیدپذیر را تسهیل کند.
در این گزارش وضعیت بازار، صنعت، سرمایه‌گذاری و سیاست های انرژی تجدیدپذیر در سه بخش برق، گرمایش‌وسرمایش، و حمل‌ونقل بررسی شده است. در گزارش وضعیت جهانی تجدیدپذیرها آمده است:
در برابر افزایش مصرف انرژی در جهان و کاهش شدید قیمت نفت در 2014، انرژی‌های تجدیدپذیر به رشد خود ادامه دادند و از لحاظ ظرفیت نصب‌شده و انرژی تولید شده به طور چشمگیری توسعه یافتند. توسعۀ انرژی‌های تجدیدپذیر در این سال موجب شد تا برای نخستین بار در چهار دهۀ گذشته، انتشار کربن ناشی از مصرف انرژی در جهان – با وجود رشد مثبت اقتصادی – ثابت بماند. تجدیدپذیرها گره وابسته بودن رشد اقتصادی جهان به افزایش انتشار کربن را گشودند.
در 2014 نزدیک به 135 گیگاوات به ظرفیت برق تجدیدپذیر در جهان اضافه شد و مجموع ظرفیت نصب شده با 5/8 (هشت و نیم) درصد افزایش به 1712 گیگاوات رسید. به این ترتیب، تا پایان این سال، تجدیدپذیرها سهمی در حدود 7/27 (بیست و هفت و هفت دهم) درصد از مجموع ظرفیت نصب شدۀ تولید برق دنیا را داشته‌اند که برای تولیدِ تقریباً 8/22 (بیست و دو و هشت دهم) درصد از برق جهان کفایت می‌کند.

Read More →

انتشار نسخه فارسی گزارش وضعیت جهانی انرژی های تجدید پذیرREN21

 انرژی‌های تجدیدپذیر 59 درصد از مجموع ظرفیت افزوده شده به برق جهان در سال گذشته را از آن خود کردند. نسخۀ فارسی گزارش وضعیت جهانی انرژی‌های تجدیدپذیر، بر روی وبسایت رسمی رن21 قرار گرفت. 

به گزارش برق نیوز، رِن21 (REN21) یا «شبکۀ سیاستی انرژی های تجدیدپذیر برای قرن بیست و یکم»1، یک شبکۀ جهانی برای انرژی‌های تجدیدپذیر است که طیف وسیعی از بازیگران کلیدی را به یکدیگر پیوند می‌دهد. هدف رن21 آن است که تبادل دانش، توسعۀ سیاست‌ها و نیز اقدام مشترک در راستای گذار سریع جهانی به انرژی‌های تجدیدپذیر را تسهیل کند.
در این گزارش وضعیت بازار، صنعت، سرمایه‌گذاری و سیاست های انرژی تجدیدپذیر در سه بخش برق، گرمایش‌وسرمایش، و حمل‌ونقل بررسی شده است. در گزارش وضعیت جهانی تجدیدپذیرها آمده است:
در برابر افزایش مصرف انرژی در جهان و کاهش شدید قیمت نفت در 2014، انرژی‌های تجدیدپذیر به رشد خود ادامه دادند و از لحاظ ظرفیت نصب‌شده و انرژی تولید شده به طور چشمگیری توسعه یافتند. توسعۀ انرژی‌های تجدیدپذیر در این سال موجب شد تا برای نخستین بار در چهار دهۀ گذشته، انتشار کربن ناشی از مصرف انرژی در جهان – با وجود رشد مثبت اقتصادی – ثابت بماند. تجدیدپذیرها گره وابسته بودن رشد اقتصادی جهان به افزایش انتشار کربن را گشودند.
در 2014 نزدیک به 135 گیگاوات به ظرفیت برق تجدیدپذیر در جهان اضافه شد و مجموع ظرفیت نصب شده با 5/8 (هشت و نیم) درصد افزایش به 1712 گیگاوات رسید. به این ترتیب، تا پایان این سال، تجدیدپذیرها سهمی در حدود 7/27 (بیست و هفت و هفت دهم) درصد از مجموع ظرفیت نصب شدۀ تولید برق دنیا را داشته‌اند که برای تولیدِ تقریباً 8/22 (بیست و دو و هشت دهم) درصد از برق جهان کفایت می‌کند.

Read More →

چرا پایش ذرات کمتر از دو و نیم میکرون اهمیت دارد؟

ذرات کمتر از دو و نیم میکرون یکی از عوامل با ریسک بالای
ایجاد مرگ و میر در انسانها شناخته شده است بر اساس برآورد یونپ این دسته ذرات
مسئول مرگ سالانه حدود سه میلیون کودک و نوجوان
در جهان هست و بنابراین پایش این
آلاینده می تواند بسیار مهم و تاثیرگذار باشد.

این ذرات دارای قطر دو و نیم میکرون و یا کمتر می باشند که
تقریبا 1.30 قطر موی انسان است و به ذرات
ریز (
fine) نیز شناخته می
شوند. ترکیب شیمیایی ذرات بستگی به محل، زمان و آب و هوا متفاوت بوده و منابع
انتشار آن شامل انواع فعالیت های احتراقی (وسایل نقلیه موتوری، نیروگاهی، سوزاندن
چوب، و غیره) و فرایندهای صنعتی خاص می باشد. این نوع آلودگی ذرات هم به طور
مستقیم و هم به شکل آلاینده ثانویه در جو شکل می گیرد. سولفات ها و نیترات ها در
این گروه قرار دارند. مطالعات بهداشتی، ارتباط معنی داری بین قرار گرفتن در معرض
ذرات ریز و مرگ زودرس ناشی از بیماری های قلبی و ریوی نشان داده اند.

امروزه پایش ذرات در سه دامنه کمتر از ده PM10  ، PM2.5 و PM1  و داشتن اطلاعات در این
سه گستره می تواند کمک شایان توجهی در بررسی ها و اتخاذ تصمیمات مدیریتی و کنترل
آلاینده ها نماید. این در حالیست که در کشور ما در طی ده سال گذشته بیشتر در
استقرار آنالایزرهای کمتر از ده میکرون و پس از آن طی دو سال اخیر در افزایش نصب
آنالایزرهای کمتر از دو ونیم میکرون سرمایه گذاری شده است و ضرورت دارد با توجه به
نقش ذرات کوچکتر بواسطه اهمیتشان در بروز ریسک های بالاتر بهداشتی، پایش این دسته
ذرات در اولویت پارامترهای کیفی هوا قرار گیرد.  

برای اطلاعات بیشتر لینک زیر را ملاحظه فرمایید.  

http://www.unep.org/geo/pdfs/geo5/GEO5_report_C2.pdf

Read More →

آینده انرژی خورشیدی و پیش بینی منطقه ای تا سال2020

Solar PV should deliver over 500 TWh globally in 2020. China is seen as the largest solar PV power producer in 2020, followed by Japan and the United States. Read more at bit.ly/1LWglPB 

Read More →

آیا شهرها دارای اثر انگشت هستند؟

آیا شهرها دارای اثرانگشت هستند؟ آیا مثل بشر، محدوده ها و
حرایم شهرها نیز دارای اثر انگشت منحصر به فرد می باشند. وقتی ژن ها تعیین کننده
ویژگیهای انسان هستند مشخصه های یک شهر نیز از طریق ارتباط میان ساخت وسازها و فضاهای باز
تعیین می شود که در حقیقت خصیصه بارز آن را در نقشه های شهری و دیاگرامهای سفید و
سیاه می توان ملاحظه نمود که اشکال سیاه ساخت و سازها و سفیدها بیانگر اراضی باز (
و احیانا سبز) شهری است

مقاله زیر از این حیث مقاله جالبی برای علاقمندان به حوزه
شهرسازی و محیط زیست شهری محسوب می گردد.

آنچه از اثر انگشت منحصر به فرد شهرهای بزرگ جهان حاصل می شود میزان
تراکم ساخت و سازها، نحوه چیدمان آن، میزان فضاهای آزاد و باز شهری در قیاس با
فضاهای اشغال شده، تفاوت مشهود آن (در مثال معرفی شده در ریودوژانیرو)
در مناطق مختلف شهری، ارتباط معنادار این ویژگی با شرایط اقتصادی ساکنان آن و نهایتاٌ
اثرات غیرقابل اجتناب این بارگذاری ها بر محیط زیست شهری است.  

Mapping the ‘Urban Fingerprints’ of Cities

Read More →

کتابی جالب برای تصفیه آب!

 

The Drinkable Book could save lives

Read More →

آیین نامه نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی و پرتوها ابلاغیه 1394/6/11

مصوبه دولت درخصوص اصلاح آیین‌نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی ابلاغ شد. هیئت وزیران در جلسه 4/6/1394 به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (27) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا – مصوب 1374- تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی موضوع تصویب‌نامه شماره 60742/ت16525هـ  مورخ 1/4/1378 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1- عنوان آیین‌نامه به “آیین‌نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی و پرتوها” تغییر می‌یابد.
2- متن زیر به عنوان جزء (ح) به بند (6) ماده (1) اضافه می‌شود:
ح- کارگاه‌های ساختمانی.
3- متون زیر به عنوان بندهای (8)، (9)، (10)، (11)، (12)، (13) و (14) به ماده (1) الحاق می‌شود:
8- پرتو: پرتوهای یون‌ساز و غیریون‌ساز
9- پرتوهای یون ساز: از دیدگاه حفاظت در برابر اشعه پرتوهایی که بتوانند در مواد بیولوژیکی
یون سازی نمایند.
10- پرتوهای غیریون ساز: از دیدگاه حفاظت در برابر اشعه پرتوهایی که نتوانند در مواد بیولوژیکی
یون سازی نمایند.
11- امواج رادیویی: امواج الکترومغناطیسی در بازه فرکانسی (300 ) کیلوهرتز تا (300) گیگاهرتز
12- آنتن: وسیله‌ای که برای ارسال و یا دریافت امواج رادیویی در باندهای مختلف فرکانسی با کاربری‌های مختلف از قبیل داده، صدا و تصویر به اشکال مختلف نصب می‌شود.
13- دکل آنتن: انواع سازه‌های فلزی و غیرفلزی که به صورت مهاری یا غیرمهاری (خود ایستا) نصب شده و انواع آنتن‌ و متعلقات آن بر روی آنها نصب می‌شود.

Read More →

اعطای اعتبارنامه به 9 آزمایشگاه ارتباطی برای تایید نمونه تجهیزات رادیویی

اعتبارنامه تایید نمونه تجهیزات ارتباطی به ۹ آزمایشگاه فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات صبح امروز با حضور وزیر ارتباطات اعطا شد.به گزارش خبرنگار مهر، این اعتبارنامه ها در حوزه تایید نمونه تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات و صدور گواهی برای آنها به آزمایشگاه های دارای صلاحیت اعطا شد.

با توجه به گستردگی و تنوع تجهیزات حوزه ICT انجام تایید نمونه تجهیزات نیازمند وجود آزمایشگاه‌های معتبر، مجهز و دارای نیروی فنی تخصصی که در این راستا سازمان تنظیم مقررات با رویکرد توانمندسازی و حمایت از بخش خصوصی به آزمایشگاه های دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و تعدادی از مراکز خصوصی فعال در حوزه ICT اعتبارنامه اعطا کرد.

قرار است آزمایشگاه های فعال در این بخش بر حسب توانمندی های خود آزمایش های قابل انجام و استانداردهایی که در رگولاتوری مورد بررسی قرار گرفته است را بر روی کالاها پیاده سازی کنند. از جمله این آزمایشگاه ها می توان به آزمایشگاه دانشگاه شریف، مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک، مرکز تحقیقات مخابرات ایران، شرکت تحقیق و تولید وسایل الکترونیک و شرکت ارتباطات زیرساخت اشاره کرد.این آزمایش ها مربوط به آزمون های کارایی، ایمنی و سازگاری الکترومغناطیسی بر شرایط محیطی بر روی تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعاتی خواهد بود.

به گزارش مهر، همزمان با اعطای اعتبارنامه به این آزمایشگاه ها سامانه استاندارد و تایید نمونه کالاهای ICT به بهره برداری رسید.بر این اساس، تمامی تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات که در داخل کشور تولید شده و یا از طریق مبادی ورودی و گمرکات به هر تعداد وارد کشور می‌شود، باید از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گواهی تایید نمونه دریافت کنند که برای انجام فرآیند این کار و کاهش زمان آن سامانه استاندارد و تایید نمونه (Labeling) ایجاد شد. با استقرار این سامانه متقاضیان دریافت گواهی تایید نمونه باید با وارد کردن کد رهگیری تقاضای خود را در این سامانه به ثبت برسانند و پرونده تشکیل دهند.

در این سامانه مکانیزم برچسب برای کالاهایی که گواهی تایید نمونه دریافت کرده اند، اجرایی می شود تا امکان کنترل بازار و تشخیص دستگاه های غیرمجاز یا دارای برچسب تقلبی فراهم شود.

Read More →

معرفی ایزو 10012:سیستم های مدیریت اندازه گیری – الزامات فرآیندهای اندازه گیری و تجهیزات اندازه گیری

معرفی ایزو 10012- نرجس شهمیری

یك سیستم اثربخش مدیریت اندازه گیری اطمینان می دهد كه تجهیزات اندازه گیری و فرآیندهای انداز ه گیری برای استفاده موردنظر خود مناسب اند، و این در تحقق اهداف كیفیت محصول و مدیریت كردن ریسك نتایج اندازه گیری نادرست حائز اهمیت است.هدف سیستم مدیریت اندازه گیری، مدیریت كردن ریسك اثراتی است كه تجهیزات اندازه گیری و فرآیند های اندازه گیری می توانند با تولید نتایج نادرست بر كیفیت محصولات یك سازمان داشته باشند. گستره روش های مورد استفاده برای سیستم مدیریت انداز گیری از تصدیق تجهیزات اصلی تا كاربرد فنون آماری در كنترل فرآیندهای اندازه گیری را شامل  میشود .در این استاندارد عبارت “فرآیند اندازه گیری” برای فعالیت های انداز ه گیری فیزیكی (مثلا در طراحی، آزمون، تولید و بازرسی) به كار می رود.

مراجعه به این استاندارد ممكن است:

• از سوی مشتریانی باشد كه به محصولات مشخصی نیاز دارند؛

• از سوی تامین كنندگانی باشد كه محصولات مشخصی را عرضه می كنند؛

• از سوی سازمان های قانونی یا قانون گذار باشد؛

• برای ارزیابی و ممیزی سیستم های مدیریت اندازه گیری باشد.

Read More →

Page 5 of 75« First...34567...102030...Last »