گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

برآورد هزينه خارجي بخش جاده اي كشور بر محيط زيست اجتماعي (با تاكيد بر تصادفات جاده‌اي)

فاطمه زاهدکارشناس ارشد محيط زيست، پژوهشکده حمل و نقل، بخش اقتصاد حمل و نقل و توسعه پايدارعبدالرضا رضايي ارجروديکارشناس ارشد راه و ترابری

Read More →

رابطه علی مصرف انرژی، جمعیت شهرنشین و آلودگی محیط زیست در ایران

محمد حسن فطرسدانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدانرضا معبودیدانشجوی دکتری علوم اقتصادیچکیدهاین پژوهش با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی یامادو…

Read More →

ارزش گذاري اقتصادي مطبوعيت محيط زيست (مطالعه موردي منطقه گردشگري جنگل عباس‌آباد بهشهر)

حميد اميرنژاداستاديار گروه اقتصاد كشاورزي، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساريحامد رفيعيدانشجوي دكتري گروه اقتصاد كشاورزي، دانشگاه…

Read More →

عوامل اقتصادي و اجتماعی مؤثر بر انتشار سرانه ي دي اکسید کربن در ایران (1346-1383)

داود بهبودياستادیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریزفیروز فلاحیاستادیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریزاسماعیل برقی گلعذانیکارشناس ارشد علوم اقتصا…

Read More →

ارزشگذاری ویژگی های مختلف آلودگی هوا در مشهد

محمد قربانی
دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
علی فیروز زارع
دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوس

Read More →

ارزشگذاری ویژگی های مختلف آلودگی هوا در مشهد

محمد قربانی
دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
علی فیروز زارع
دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوس…

Read More →

تحلیلی از نفرین منابع نفتی و رانت جویی بر توزیع درآمد در کشورهای منتخب نفت خیز

تیمور رحمانی
هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
ماندانا گلستانی
کارشناس ارشد اقتصاد
چکیده
عملکرد ضعیف اقتصادی در کشورهای دارای مناب

Read More →

بررسي رابطه‌ي آلودگي هوا، آلودگي آب، مصرف انرژي و رشد اقتصادي در ايران 1359 تا 1383

اين مقاله از اين جهت كه آلودگي آب را هم در نظر گرفته است مقاله خوب و جالبي است.
محمد حسن فطرس
دانشياردانشكده‌ي اقتصاد و علوم اجتماعي دانشگ…

Read More →

بررسی منحنی زیست محیطی کوزنتس با ملاحظه پسماندهای جامد شهر تهران

علی اکبر عرب مازار
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
الدار صداقت پرست
دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
چکیده
طی سالهای اخیر در میان…

Read More →

بـررسي رابطـه حجـم گازهاي گلخانه اي و توليد ناخالص داخلي سرانه در ايران (مطالعه موردي دي اكسيد كربن)

این مقاله را یکی از اساتید و دو تن از دوستان خوب من در دانشکده نوشته‌اند که ظاهرا زمستان سال گذشته در پژوهشنامه اقتصادی چاپ شده است. برای دو…

Read More →

Page 5 of 6« First...23456