گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

برآورد ارزش تفرجي پارک نبوت کرج با بهره گيری از روش ارزشگذاری مشروط

قادر دشتياستاديار گروه اقتصاد كشاورزي دانشگاه تبريزفاطمه سهرابيدانشجوي كارشناسي ارشد اقتصاد كشاورزي دانشگاه تبريزچکيدهاجراي طرحهاي زي…

Read More →

اخلاق، اقتصاد و محیط زیست

ابوالقاسم توحيدي‌نياكارشناس ارشد علوم اقتصاديچکیدهمكتب اصالت فايده كه به زعم اكثر اقتصاددانان يكي از اساسي‌ترين پايه‌هاي علم اقتصاد م…

Read More →

تأثیرات جهانی شدن اقتصاد بر نقش دولت در اقتصاد سیاسی محیط زیست در کشورهای در حال توسعه: ایران

علی غلامپوردکتر در روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانچکیدهبا اوج‌گیری فرآیندهای رشد و توسعه و شکل‌گیری برنامه‌های…

Read More →

توسعه ی اقتصادی و آلودگی محیط زیست در کشورهای عضو پیمان کیوتو و کشورهای آسیای جنوب غربی

زهرا نصراللهیعضو هیأت علمی دانشکده‌ی اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزدمرضیه غفاری گولکدانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشکده ا…

Read More →

بررسی و پیش‌بینی همزمان تأثیرات اقتصادي – محیط زیستی طرح‌ها (شهرك علمی تحقیقاتی اصفهان)

دکتر مصطفی عمادزادهاستاد دانشگاه اصفهانایمان باستانی‌فر کارشناس ارشد اقتصادسعید ابراهیمیعضو هيات علمی دانشگاه شيخ بهاييچکیده:تصمیم‌گ…

Read More →

بررسی رشد اقتصادی و انتشار گاز دی اکسید کربن در کشورهای عضو اوپک: رهیافت منحنی محیط زیستی کوزنتس

سمیه امیرتیموريصادق خلیلیانگروه اقتصاد کشاورزي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تربیت مدرسچکیدهدر دهه‌هاي اخیر که مخاطرات زیست محیطی ناشی از

Read More →

بررسی نقش آموزش در افزایش تمایل افراد به حفاظت از محیط زیست (مطالعه موردي: دریاي خزر)

حامد رفیعیگروه اقتصاد کشاورزي، پردیس کشاورزي و منابع طبیعی، دانشگاه تهران حمید امیرنژادگروه اقتصاد کشاورزي، دانشگاه علوم کشاورزي و مناب

Read More →

بررسی جنگل‌زدایی در ایران وکشورهاي همسایه: کاربرد مدل کوزنتس

فاطمه نصرنیادانش‌آموخته‌ي کارشناسی ارشد بخش اقتصاد کشاورزي دانشگاه شیراز.عبدالکریم اسماعیلیدانشیار بخش اقتصاد کشاورزي دانشگاه شیرازج…

Read More →

ارزیابی نقش دولت در چالش های زیست محیطی ایران (رویکرد اقتصاد محیط‌ زیست)

نیلوفر مرادحاصلمدرس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقاتامیرحسین مزینیعضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرسچکیدهفرایند توسعه اقتصادی کش…

Read More →

ارزيابي امکان توسعه نيروگاههاي زمين گرمايي از ديدگاه اقتصاد محيط زيست

عطيه اکرامي کارشناس ارشد اقتصاد محيط زيست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، عضو
باشگاه پژوهشگران جوانمهدي صادقيدانشيار دانشكده امو…

Read More →

Page 4 of 6« First...23456