گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

تجزیه و تحلیل تئوریکی منحنی زیست محیطی کوزنتز

دکتر مریم لشکري زادههیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوهسیده نونا تاجدارانکارشناس ارشد اقتصادچکیدهدر این مقاله سعی شده است چگونگ…

Read More →

چگونه مي‌توان ارزش توليدات و خدمات اكولوژيكی منابع جنگلي خزری را تقويم كرد؟

مصطفي پناهیدكتری اقتصاد محيط زيست، دانشگاه تهرانارسطو سعيداستاديار دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه تهرانمجيد كوپاهیاستاد دانشكده كشاورزی…

Read More →

ارزش‌گذاري تفرجی پارك جنگلی با استفاده از روش رفراندم (مطالعه موردي: پارك جنگلی تنگه مینودشت)

ابوالفضل دانشورعضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی گنبد سید هادي منفرددانشجوي کارشناسی ارشد جنگل‌داري دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگ…

Read More →

یک موفقیت برای اقتصاد محیط زیست

 داشتم برگزیدگان جشنواره بین‌المللی فارابی را جستجو می‌کردم. وقتی برگزیده اول بخش جوان گروه علوم اقتصادی را دیدم، ذوق‌زده شدم. حیفم آمد …

Read More →

مطالعه اثر باز بودن اقتصاد بر تخریب زیست محیطی در ایران

لطفعلی عاقلیاستادیار پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس میکائیل ولائی یامچیکارشناس ارشد اقتصاد محیط زیست دانشگاه تهران حسن جنگ‌آورکا

Read More →

GNP سبز و روشهاي محاسبه آن

لطفعلي عاقليدانشجوي دكتري دانشگاه تربيت مدرسحسين صادقيعضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرسچكيدهدر اين مقاله، ضمن اشاره به نقايص سيستم حسابه…

Read More →

تعيين ارزش تفرجگاهي پارك جنگلي نور مازندران، با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط (CV)

هاشم هاشم نژاددانشيار گروه معماري دانشكده معماري دانشگاه علم و صنعت تهران محسن فيضيدانشيار گروه معماري دانشكدة معماري دانشگاه علم و صنعت …

Read More →

بررسي رابطه رشد اقتصادي و آلودگي زيست محيطي با استفاده از يك مدل شبيه‌سازي پويا

دكتر جمشيد پژوياناستاد دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطباييدكتر بيتا تبريزياناستاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهنچکیدهعكس‌العمل

Read More →

برآورد هزینه های زیست محیطی انتشار گازهای گلخانه ای در گاوداری های شیری مشهد

دکتر محمد قربانیدانشیار دانشگاه فردوسی مشهددکتر علی دریجانیاستادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگاندکتر علیرضا کوچکیاستاد دان…

Read More →

اثرات زیست محیطی مصرف انرژي و رشد اقتصادي در ایران

دکتر داود بهبودياستادیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریزاسماعیل برقی گلعذانیکارشناس ارشد گروه اقتصاد دانشگاه تبریزچکیدهدر دهه‌هاي اخیر، خطر

Read More →

Page 3 of 612345...Last »