گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

برآورد ارزش غيربازاری جنگل حرا در استان هرمزگان

صديقه پرون

فارغ التحصيل كارشناسی ارشد اقتصاد كشاورزی، دانشكده
كشاورزی، دانشگاه شيراز

عبدالكريم اسماعيلی

دانشيار گروه اقتصاد كشاورزی، دانشكده
كشاورزی، دانشگاه شيراز

چکیده

در اين مطالعه ارزش غيربازاری جنگل حرا در استان هرمزگان با استفاده از ارزش‌گذاری مشروط و با بكارگيری مدل لوجيت برآورد گرديد. داده‌های موردنياز از طريق تكميل 230 عدد پرسشنامه بين افراد منطقه مورد مطالعه در سال 1386 جمع‌آوري شد. متوسط تمايل به پرداخت هر فرد معادل 430000 ريال و كل ارزش غيربازاري سالانه، براي هر هكتار جنگل حرا 2615819 ريال بدست آمد. با اينكه ايران كشوري در حال توسعه با سطح درآمد پايين می‌باشد نتايج نشان می‌دهد مردم راضی به پرداخت مبلغی جهت ادامه بقاء و حفاظت از جنگل‌های مذكور هستند. به طوری كه %92 پاسخگويان برای حفاظت جنگل در اين بررسی حاضر به پرداخت مبلغی بودند. نتايج نشان داد، مردم منطقه از جنگل حرا و ا هميت آن آگاه هستند و يك تمايل به پرداخت قابل توجهی جهت حمايت براي بهبود و توسعه جنگل حرا دارند. لذا اين مهم برای تصميم‌گيرندگان و مسئولين توجيهی را فراهم می‌آورد تا از كيفيت و كميت جنگل حرا حمايت كنند.

متن مقاله را در اینجا بخوانید!

Read More →

برآوردی از ارزش‌های غيراستفاده‌ای تالاب انزلی با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط

لعبت زبردست

دانشجوی دكتری برنامه‌ريزی محيط زيست، دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران

وحيد ماجد

دانشجوی دكتری اقتصاد، دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران

غلامعلی شرزه‌ای
 
دانشيار دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران


چکیده

تالاب‌ها علاوه بر دارا بودن ارزش‌های متعدد زيست‌بومی، از ديرباز دارای ارتباط تنگاتنگی با زندگی مردم بومی بوده و کالاها و خدمات بسياری را در اختيار اين جوامع گذاشته‌اند. تالاب بين‌المللی انزلی نيز از ديرباز چنين نقشی را برای نواحی اطراف خود داشته است، اما متأسفانه علاوه بر مسائل و تخريب‌های ناشی از فشار فزاينده جمعيت بر منابع محدود تالاب، اجرای طرح‌های توسعه متفاوت در حوضه آبخيز آن، تأثيرات چشمگير و مخربی را بر اين اکوسيستم ارزشمند برجای گذاشته است. واضح است که در هنگام اجرای طرح‌های توسعه، در کنار منافع بدست‌آمده از طرح موردنظر، ارزش‌های محيط زيستی حائز اهميت مربوط به منابع طبيعی اغلب به صورت برگشت‌ناپذيری تخريب شده، و يا از ميان می‌روند. به همين دليل، تبديل ارزش‌های مختلف تالاب به ارزش‌های کمی و اقتصادی، می‌تواند کمکی براي تصميم‌گيرندگان در مقايسه گزينه‌های مختلف و اتخاذ تصميم صحيح باشد. با توجه به اين كه ارزش‌های غيراستفاده‌ای يك تالاب، معمولاً كمتر مورد توجه تصميم‌گيران قرار می‌گيرد و در تصميم‌گيری‌ها دخالت داده می‌شود در اين تحقيق براي تعيين ارزش‌های غيراستفاده‌ای تالاب انزلی از روش ارزش‌گذاری مشروط استفاده شده است. برای ارزش‌گذاری اقتصادی تالاب با استفاده از روش‌های اقتصادسنجي و استفاده از نرم‌افزار Eviews به وسيله مدل لوجيت به برآورد حداکثر تمايل به پرداخت بر اساس قيمت‌های پيشنهادی اقدام شده است. بر اين اساس، حداکثر تمايل به پرداخت پاسخ‌دهندگان برای يک دوره زمانی نامحدود که در زمان حال تنزيل شده است، سالانه برابر ۸۸۰۳/۹ تومان برآورد شده است.  

متن مقاله را در اینجا بخوانید!

Read More →

برآورد ارزش‌گذاری اقتصادی-تفرجگاھی آبشار و محوطه تفریحی، تاریخی گنجنامه استان ھمدان

دكتر رسول قربانی

استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شھری

دانشگاه تبريز

دكتر رحیم جیدری چنانه

استاديار جغرافیا و برنامه‌ريزی شھری

دانشگاه تبريز

عیسی سراقی

كارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ريزی شھری

چکیده

آبشار و محوطه تفریحی تاریخی گنجنامه به عنوان یکی از جاذبه‌ھای اکوتوریستی و ژئوتوریستی استان ھمدان، از مناطق مھم گردش‌گری ایران می‌باشد. لذا مطالعه ارزش اکوتوریستی آن می‌تواند در پیش‌بینی نیازھا و رفع کمبودھا و توسعه گردش‌گری در منطقه مؤثر باشد. ھدف این پژوھش برآورد ارزش اکوتوریستی آبشار و محوطه تفریحی تاریخی با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط است. برای بررسی عوامل مؤثر بر میزان تمایل به پرداخت افراد، الگوی لوجیت به روش حداکثر راستنمایی برآورد گردید. داده‌ھای موردنیاز از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری با ١٨٠ بازدیدکننده از منطقه مذکور جمع‌آوری گردید. نتایج نشان داد که ٧۵ درصد بازدیدکنندگان، حاضر به پرداخت مبلغی جھت استفاده از آبشار مذکور می‌باشند. ھمچنین متغیرھای تحصیلات، جذابیت آبشار و محوطه تفریحی تاریخی گنجنامه، درآمد و قیمت پیشنھادی اثر معنی‌داری روی احتمال تمایل به پرداخت افراد دارند ولی متغیرھای سن، جنسیت و اندازه خانوار از لحاظ آماری معنی‌دار نبوده ولی علائم مورد انتظار را دارا بوده‌اند. میانگین تمایل به پرداخت افراد 5100 ریال و ارزش اکوتوریستی آبشار و محوطه تفریحی تاریخی گنجنامه سالانه حدود 1883000000 ریال برآورد گردید.

متن مقاله را در اینجا بخوانید!

Read More →

برآورد ارزش تفرجی پارك جنگلی قائم كرمان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط

محمد ناجی 

دانشجوی كارشناسی ارشد اقتصاد كشاورزی دانشكده كشاورزی

دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات

مصطفی بنی‌اسدی

دانشجوی كارشناسی ارشد اقتصاد كشاورزِ دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزی

دانشگاه تهران

ايرج صالح

دانشيار گروه اقتصاد كشاورزی دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزی

دانشگاه تهران

حامد رفيعی

دانشجوی دكتری اقتصاد كشاورزی دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزی

دانشگاه تهران

چکیده

اقتصاددانان محيط زيست در سال‌های اخير به ارزش‌گذاری و سنجش نقش محيط‌ زيست در تأمين رفاه انسان پرداخته‌اند. پارك جنگلی قائم در كرمان از جمله تفرجگاه‌های مهم اين شهرستان است. هدف از اجرای اين تحقيق برآورد ارزش تفرجی پارك جنگلی قائم با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط است. برای دستيابی به اين هدف و برآورد تمايل به پرداخت افراد، از الگوی لوجيت، برمبنای روش حداكثر درست‌نمايی استفاده شد. داده‌های موردنياز با استفاده از 115 پرسش‌نامه از بازديدكنندگان اين پارك به دست آمد. نتايج نشان می‌دهد كه ميانگين تمايل هر فرد به پرداخت برای بازديد از اين پارك، 2157 ريال و تمايل به پرداخت سالانه هر خانوار، 178191/33 ريال است. با توجه به نتايج، ملاحظه شد كه يك درصد افزايش در قيمت پيشنهادی، احتمال پذيرش آن را 40/5 درصد كاهش می‌دهد و نيز متغير درآمد، بيشترين تأثير را در پذيرش مبالغ پيشنهادی دارد.

متن مقاله را در اینجا بخوانید!

Read More →

ارزش‌گذاری اقتصادی پارک‌های پردیسان و لویزان

سید محمد مجابی

کارشناس ارشد علوم محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

مسعود منوری

دکتراي علوم محیط زیست، استادیار دانشکده محیط زیست و انرژي، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

چکیده

پارك‌های شهری از ارزش‌های تفرجگاهی مهمی برای گذران اوقات فراغت مردم برخوردار هستند. پارك پردیسان در غرب شهر تهران و پارك لویزان در شرق این شهر ارائه‌کننده سطحی از خدمات کیفی برای مردم محسوب می‌گردند. اما، ارزیابی اقتصادی این خدمات با معیارهای عادی بسیار دشوار بوده و عمدتاً با لحاظ نمودن برخی از شاخص‌ها، برآورد ارزش اقتصادی آنها انجام می‌شود. در این مقاله، برای ارزیابی اجتماعی و اقتصادی پارك‌های پردیسان و لویزان از روش کلاوسون استفاده شده است. این روش بر مبنای استفاده از نقشه، دیدگاه و خصوصیات اقتصادی-اجتماعی بازدیدکنندگان از پارك‌ها و نیز افزایش هزینه مسافت و دسترسی می‌باشد. لذا در این تحقیق، بر حسب تعداد بازدیدکننندگان هر یک از پارك‌ها و هزینه دسترسی آنان، منحنی تقاضا با توجه به در نظر گرفتن ورودی‌های فرضی بر مبنای یافته‌های پرسشنامه‌ها ترسیم گردید. محاسبات انجام‌شده نشان می‌دهد که برآورد ارزش اقتصادی تفرجی براي پارك پردیسان 77/6 میلیون ریال و پارك لویزان 53 میلیون ریال در روز بوده است. نتایج به دست آمده با در نظر داشتن خصوصیات فردی و اجتماعی بازدیدکنندگان نظیر سطح سواد، سن و درآمد آشکار می‌سازد که دارندگان با حداقل مدرك تحصیلی دیپلم در پارك‌های پردیسان و لویزان به ترتیب 91/4 و 66/3 درصد و درآمد ماهانه آنان در سطح کمتر از یک میلیون ریال در هر یک از پارك‌های مذکور 39/8 و 49/8 درصد بازدیدکنندگان را تشکیل می‌دهد.

متن مقاله را در اینجا بخوانید!

Read More →

ارائه الگوی ارزشگذاری مکانی كاركرد جذب گاز دی‌اکسيد کربن، در جنگل‌های خزری ايران

نغمه مبرقعی

استاديار پژوهشکده علوم محيطی دانشگاه شهيد بهشتی

غلامعلی شرزه‌ای

دانشيار گروه اقتصاد اجتماعی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

مجيد مخدوم

استاد دانشكده منابع طبيعی دانشگاه تهران

احمدرضا ياوری

داتشيار گروه برنامه‌ريزی و مديريت، دانشكده محيط زيست، دانشگاه تهران

حميدرضا جعفری

دانشيار گروه برنامه‌ريزی و مديريت، دانشكده محيط زيست، دانشگاه تهران

چکیده

جنگلها فراهم‌كننده خدمات اکوسيستمی مهمی هستند که اغلب بازاری برای تعيين ارزش اين خدمات وجود ندارد. در ميان خدمات غير بازاری ارائه شده به وسيله اکوسيستم‌هاي جنگلی، خدمت تنظيم گازهای اتمسفری و به‌ويژه جذب و ذخيره‌سازي دی‌اکسيدکربن از اهميت ويژه‌ای
برخوردار است، زيرا گياهان با جذب دی‌اکسيدکربن و استفاده از آن در فرايند
فتوسنتز، علاوه بر توليد زيست توده گياهی و رهاسازی اکسيژن،
يکی از مهمترين ذخيره‌گاه‌های کربن در زمين به شمار آمده و نقش مؤثری در
کاهش آثار ناشی از پديده گلخانه‌ای دارند. نکته قابل توجه در اين رابطه آن است که تفاوت موجود در ميزان تراکم زيست توده گياهی، وضعيت توپوگرافيک منطقه، نوع گونه‌ها و ميزان رويش در هکتار موجب شده تا جذب دی‌اکسيدکربن در مناطق جنگلی به گونه‌ای غيرهمگن صورت پذيرفته و از توزيع مکانی يکسانی برخوردار نباشد. ناديده
پنداشتن اين تفاوتها و انجام برآوردهای ميانگين از ارزش اين خدمت می‌تواند
منجر به بروز خطا در محاسبات و بالطبع برنامه‌ريزی‌های مبتنی بر آنها شود. در اين مطالعه، الگويی برای دستيابی به توزيع مکانی ارزش خدمت اکوسيستمی جذب دی‌اکسيد کربن توسط درختان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايی ارائه شده است. در اين روش با استفاده از تيپ جنگل، نوع گونه‌ها، ميزان تراکم پوشش گياهی و ميزان رويش
سالانه در هکتار ابتدا نقشه ميزان رويش سالانه در هکتار تهيه شده و سپس با
استفاده از رابطه ميان ميزان توليد زيست توده گياهی و ميزان جذب دی‌اکسيدکربن نقشه ميزان دی‌اکسيدکربن جذب‌شده توسط اکوسيستم جنگلی تدوين می‌شود. در ادامه به منظور ارزش‌گذاری اين خدمت اکوسيستمی از روش هزينه جايگزين که يکی از روش‌های مبتنی بر هزينه در اقتصاد محيط زيست محسوب می‌شود، استفاده شده و بدين ترتيب دستيابی به نقشه توزيع مکانی ارزش جذب دی‌اكسيدکربن توسط درختان جنگلی ميسر شده است. نتايج اين تحقيق نشان می‌دهد عرصه ۲۰۵۸۲ هکتاری از منطقه مورد مطالعه، سالانه از ارزشی بالغ بر ۸۰ ميليارد ريال در رابطه با جذب گاز دی‌اکسيد کربن برخوردار است.

متن مقاله را در اینجا بخوانید!

Read More →

ارزشگذاری اقتصادی منابع تفرجگاهی بخش شهداد کرمان به منظور ارائه برنامه راهبردی توسعه اکوتوریسم

سید علی جوزی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

سحر رضایان

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

مهدی ایرانخواهی

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

مرجان شاکری

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرعباس


چکیده

این پژوهش با هدف تدوین برنامه راهبردی توسعه اکوتوریسم بخش شهداد کرمان به انجام رسید. به این منظور در گام نخست جاذبه‌های طبیعی و تاریخی-فرهنگی منطقه مورد مطالعه و محدوده‌های پیرامونی آن شناسایی شد. با تکمیل پرسشنامه کلاوسون در قالب روش هزینه سفر (TCM) ارزش‌گذاری، بررسی و تجریه و تحلیل شناساگر تفاضای اکوتوریسم منطقه مورد مطالعه به انجام رسید. با این هدف تعداد 220 عدد پرسشنامه کلاوسون در زمان حداکثر تقاضای تفرجگاهی (اسفند 1378 لغایت فروردین ماه 1388) در منطقه مطالعاتی تکمیل شد. بر اساس محاسبات انجام‌شده ارزش تفرجگاهی بخش شهداد کرمان در زمان مطالعه 5 میلیارد و 698 میلیون و 250 هزار ریال در ماه برآورد شد. در ادامه، به منظور تدوین و ارائه راهبردهای کمی توسعه اکوتوریسم از روش برنامه‌ریزی راهبردی SWOT بهره‌گیری شد. این روش مبتنی بر شناسایی عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف) و عوامل خارجی (فرصت‌ها و تهدیدات) محیط خارجی تحت بررسی است. در این راستا، شناسایی عوامل داخلی و خارجی به روش دلفی صورت پذیرفت. پس از شناسایی، عوامل داخلی و خارجی در قالب جدول‌های ارزشیابی عوامل داخلی (IFE) و ارزشیابی فاکتورهای خارجی (EFE) مرتب و سپس نمره‌دهی و وزن‌دهی به این عوامل با استعانت از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و نرم‌افزار EXPERT CHOISE انجام شد. نتایج استخراج‌شده از این جدول‌ها مؤید آن بود که به زعم وجود جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی کم نظیر، که بالقوه می‌تواند این عرصه را به قطب گردشگری طبیعت در مناطق کویری کشور بدل نمایند، وجود کمبودهایی همچون ضعف در امکانات زیربنایی و عدم معرفی و تبلیغات نامناسب سبب شده محدوده تحت بررسی در جدول برنامه‌ریزی راهبردی در شرایط رقابتی (استراتژی ST) قرار گیرد. در ادامه با هدف تدقیق و تلفیق اطلاعات حاصل از ارزشیابی عوامل داخلی و خارجی، جدول برنامه‌ریزی راهبردی کمّی (QSPM) تکمیل شد. بر اساس نتابج این جدول سه استراتژی پیشنهاد شد که از این میان، جلب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از طریق ارائه تسهیلات بانکی با دوره بازگشت طولانی مدت و واگذاری انفال در قالب اسناد نود و نه ساله با امتیاز مأخوذه 5/12 به عنوان مهترین راهبردهای توسعه اکوتوریسم در منطقه مورد مطالعه در یک دوره 25 ساله قابل اشاره است.

متن مقاله را در اینجا بخوانید!

Read More →

برآورد ارزش آب شرب براي خانوارهاي لارستان با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط

سلام

این مقاله را یکی از اساتیدم به همراه یکی از دوستانم (آقای حق‌دوست) نوشته‌اند که بهار امسال در فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران چاپ شده است. چون این مقاله در مورد ارزشگذاری آب شرب است، موضوع جدید و جالبی است. هنوز به اصل مقاله دسترسی پیدا نکرده‌ام. هر وقت دستم رسید، در وبلاگ می‌گذارم.

علی امامی میبدی

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

احسان حق‌دوست

کارشناسی ارشد رشته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

جواد پاکدین

چکیده

کمبود
منابع آب در ايران به حدي رسيده است که توجه بيش از پيش تمامي دست
اندرکاران در اين زمينه و خود مصرف کنندگان را طلب مي کند. با وجود اينکه
دولت به عنوان عرضه کننده و توزيع کننده آب تلاش هاي فراواني را در بخش
مديريت عرضه آب انجام داده است، ميانگين نزولات جوي معادل 251 ميليمتر در
سال ظرفيت بخش عرضه را براي اين مديريت محدود کرده است. در نتيجه تلاش ها
به طور روزافزوني به سوي مديريت بخش تقاضاي آب سوق داده شده است. موضوع اين
مقاله تعيين ارزش وجودي آب شيرين براي خانوارهاي لارستان، و معياري براي
ميزان تمايل به پرداخت
(WTP) اين خانوارها بر اساس روش ارزشگذاري مشروط (CV) و انتخاب دوگانه (DC) است. تخمين پارامترهاي مدل در اين مقاله با استفاده از روش حداکثر درستنمايي (ML) انجام
شده است. به منظور تخمين مدل، از داده هايي که از 320 خانوار لارستاني که
به صورت تصادفي انتخاب شده اند، استفاده شده است. نتایج نشان مي دهد که
خانوارهاي لارستاني حاضرند به منظور اجراي طرح لوله کشي آب شيرين تا منازل
خود، مبلغ اضافي به ميزان 24 سنت به ازاي هر متر
مکعب آب مصرفي، مازاد بر آنچه در حال حاضر ميپردازند، پرداخت نمايند.

Read More →

مطالعه رابطه آلودگی هوا و رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت

دکتر محمد حسن فطرسدانشیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینادکتر هادی غفاریاستادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام

Read More →

بررسي عوامل تأثيرگذار بر رابطه ميان رشد اقتصادي و کيفيت زيست‌محيطي

دكتر جمشيد پژويان استاد دانشگاه علامه طباطباییمريم لشکری‌زادهدانش‌آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقاتچکیدهفرايند رشد و توس…

Read More →

Page 2 of 612345...Last »