گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

March 21 برابر با اول فروردین – روز جهانی جنگل

منابع طبیعی بستر حیات است. یعنی مادر جهان هستی در کره خاکی !  و جنگل تبلور ظرفیت های مختلف منابع طبیعی است !   نسل بشری یک کره قابل سکونت دارد و قرن 21  برای تبیین استمرار حیات بشریت، در شرائط خاص و ویژه قرار گرفته است. در قرن بیستم بهره برداری از جنگل به […]

Read More →