گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

چگونه می شود مسئله طبیعت گردی را در کشورحل کرد

 همایش طبیعت گردی بهانه شد تا سهم کشورم را از سهم جهانی طبیعت گردی مطالبه کنم و با بیان ابهامات و ایرادات هدفگذاری برای کسب بیشترین فایده ملی را گوشزد کنم طبیعت گردی هم مثل سایر کاریمان است . بیش از هر مسئله دیگر از طبیعت گردی در سال اقتصاد فرهنگ با عزم ملی و […]

Read More →

معرفی سایت مفیدی درباره پایش آلودگی هوا توسط گلسنگ ها

معرفی سایت مفیدی درباره پایش آلودگی هوا توسط  گلسنگ ها

امروزه کاربرد گسترده اندیکاتورهای زیستی بیانگر این حقیقت است که موجودات زنده خود بهترین نشانگر درباره چگونگی پاسخ اکوسیستم ها به آلودگی ها و  تغییرات ناشی از استرس ها می باشند. به عبارت دقیق تر، بیواندیکاتورها بطور کیفی پاسخ های زیستی به استرس ها و شرایط زیست محیطی را ارزیابی می کنند به عنوان مثال […]

Read More →

معرفی سایت مفیدی درباره پایش آلودگی هوا توسط گلسنگ ها

امروزه کاربرد گسترده اندیکاتورهای زیستی بیانگر این حقیقت است که موجودات زنده خود بهترین نشانگر درباره چگونگی پاسخ اکوسیستم ها به آلودگی ها و  تغییرات ناشی از استرس ها می باشند. به عبارت دقیق تر، بیواندیکاتورها بطور کیفی پاسخ های زیستی به استرس ها و شرایط زیست محیطی را ارزیابی می کنند به عنوان مثال […]

Read More →

معرفی سایت مفیدی درباره پایش آلودگی هوا توسط گلسنگ ها

امروزه کاربرد گسترده اندیکاتورهای زیستی بیانگر این حقیقت است که موجودات زنده خود بهترین نشانگر درباره چگونگی پاسخ اکوسیستم ها به آلودگی ها و  تغییرات ناشی از استرس ها می باشند. به عبارت دقیق تر، بیواندیکاتورها بطور کیفی پاسخ های زیستی به استرس ها و شرایط زیست محیطی را ارزیابی می کنند به عنوان مثال […]

Read More →