گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

اثرات برداشت منابع قرضه

اثرات برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه 

 افزايش رشد  جمعيت و به خصوص افزايش جمعيت شهر نشين ، رشد فيزيكي شهرها  را در پي  داشته است واز جمله موادي كه در توسعه  فيزيكي شهرها  به منظور هاي مختلف بكار مي رود  ، شن و ماسه  مي باشد ، بطوريكه مي توان گفت شن و ماسه  نقش عمده اي  در احداث ساختمان ها  ، پل ها ، راه ها و … دارد  از اين روست كه  بر داشت از منابع  شن و  ماسه در اطراف  شهر ها روز به روز افزايش مي يابد. منابع شن و ماسه اي  كه در بستر رود خانه  ها و به خصوص رودخانه هاي داراي جريان آب دائمي  هستند جزء منابع  بسيار با ارزش  مي با شند .  از آنجايي كه  كه همواره به همراه شن و ماسه مقداري مواد  خاك گونه وجود  دارد  زماني منابع شن و ماسه از ارزش بيشتري  برخوردار  و وسوسه انگيز  مي گردند كه رود خانه داراي جريان آب دائمي  باشد ، زيرا در اينصورت  هزينه شستشوي ماسه ها (جهت ماسه شسته ) به ميزان زيادي كاسته مي گردد. به اين علت است  كه در نواحي مختلف كشور  پديده ي استخراج شن و ماسه از بستر رودخانه  ها و به خصوص رود خانه هاي داراي جريان آب  دائمي روز به روز افزايش مي يابد. گرچه برداشت شن و ماسه از نظر فعاليت هاي اقتصادي  و توسعه اقتصادي  نواحي جغرافيايي نقش به ظاهر مناسبي داشته  ولي متاسفانه انجام اين عمليات  از بستر رودخانه  ها عوارض ناخوشايندي  از نظر ژئومورفولوژيكي  و به تبع آن باعث پيامدهاي  زيست محيطي  و شيميايي مي گردد كه در اين مقوله  به طور مختصر به بررسي برخي از اين تاثيرات نامطلوب مي پر دازيم:برداشت شن و ماسه  نه تنها در محل برداشت باعث بروز عوارض مورفولوژيكي مي گردد بلكه تاثير انجام اين عمليات تا كيلومتر  ها در بالا دست (سر آب ) و كيلومترها در پايين دست (پاياب ) بر ژئومورفولوژي  اكوسيتم و ارگانيسم هاي زنده تاثير مي گذارند كه اهم آن عبارتند از :

الف :تاثيرات در بالا دست رودخانه

برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه باعث عميق تر شدن بستر آن  و در نتيجه به طور موضعي سطح اساس رودخانه براي بالا دست رودخانه تغيير كرده و جابجا مي شود و به دنبال آن فرسايش قهقرايي به سمت بالا دست آغاز مي گردد.و ازآنجائيكه فرسايش قهقرايي در هر رودخانه كم  و بيش وجود دارد  ، اما ايجاد سطح اساس جديد فرسايش مذكور را تشديد  مي كند  و از اين طريق بر ميزان تخريب بستر رودخانه ها در عمق و هم در عرض افزوده مي گردد ، از طريق ديگر فرسايش قهقرايي  شيب بستر رودخانه (پروفيل طولي ) را نيز به سمت سر آب افزايش مي دهد. افزايش  تخريب  و فرسايش در طول ، عرض و عمق رودخانه برميزان بارجامد آب و مواد تخريبي آن در بالا دست  رودخانه  مي افزايد كه در حقيقت نتيجه تخريب  و به هم خوردن تعادل  رودخانه مي باشد كه از نظر ژئومورفورلوژيكي خود مي تواند موجب ايجاد پديده هاي ديگري از جمله انواع حركات دامنه اي ،نابودي  پوشش گياهي ، تخريب جاده ها  و تاسيسات كنار رودخانه گردد.

از طرف ديگر تغييرات در پروفيل  عرضي رودخانه خود به پهن تر شدن بستر رودخانه از يك طرف و كاهش شدت جريان رودخانه منجر مي شود كه باعث رسوب گذاري مواد ناشي از تخريب در كناره هاي بستر مي گردد و چون مقدار كمتري مواد جامد  وتخريبي  به محل برداشت شن و ماسه  مي رسد بنا بر اين بر استخراج بيشتر  مواد از بستر رودخانه منجر مي گردد كه تخريب بيشتري را در بالا دست رودخانه به دنبال دارد.چنانچه تخريب در عمق بستر انجام پذيرد علاوه بر اين كه بر شيب  رودخانه افزوده مي گردد تعادل رودخانه  بر هم خورده  و بر ميزان تخريب افزوده مي گردد كه هم در بالا دست و هم در پايين دست رودخانه مسئله ساز خواهد بود.

تاثيرات در پايين دست رودخانه :

 به علت ايجاد گودال و چاله هايي كه در اثر برداشت شن و ماسه در بستر رودخانه ايجاد مي گردد و شدت جريان آب كاسته مي گردد. بنا براين در پايين دست رودخانه ديگر شدت جريان بالا دست را ندارد و از طرف ديگر به علت كاهش شدت جريان رود ،آب، قدرت تخريب بستر را از دست مي دهد  بنابر اين آب در بستر گسترده اي داراي جريان ملايمي مي گردد اين جريان علاوه بر اينكه  بسيار ملايم است  معمولا در پهنه هاي وسيع  و با عمق كمي جريان  مي يابد.  چنين جريان آبي شديدا تحت تاثير نوسانات  دماي محيط قرار مي گيرد و از طرف ديگر شدت آرام آب كمتر باعث جابه جايي لايه  هاي آب   ودر نتيجه اكسيژن مي گردد.

 

مقدمه

بهره برداری بی رویه از مواد رسوبی بستر رودخانه ها سطح اثرات زیانبار آلودگی های مکانیکی را افزایش می دهد. این آلودگی به تغییرات فاکتورهای مورفودینامیکی معینی وابسته است. اثرات بیولوژیکی بهره برداری از شن و ماسه اغلب کمترازحد واقعی خود برآورد شده است. زیرا پیامدهای اختلالات حاصل از برداشت شن و ماسه تنها با فاکتورهای شیمیایی محدود شده است. درحالی که به اندازۀ صدمات حاصل از تخلیه برخی از پساب ها و مرگ و میر توده ای و فراگیر جمعیت ماهیان چشمگیر نیست. به هر صورت برخی از پژوهشگران نظیراسپورلس (1941) تاکونیات (1980) نشان داده اند که تنوع و عدم تجانس لایه های زیرین بستر، عمق و سرعت جریان آب، به اندازه کیفیت آب ، در کمیت و کیفیت جمعیت آبزیان مؤثرند. به عبارت دیگر کیفیت آب، کیفیت زیستگاه و طبیعت جمعیت ماهیان با یکدیگر ارتباطی تنگاتنگ دارند و هریک از این عناصر با عنصر دیگر ارتباط متقابل داشته و در توان محیط زیست رودخانه نقش تعیین کننده دارند. اختلال در تعادل بیولوژیکی رودخانه در اثر برداشت شن و ماسه از بستر آن دارای دو اثر بنیادی است:تغییر در الگوی جریان طبیعی آب، در نتیجۀ تغییر و دگرگونی در مقطع طولی و عرضی رودخانه به دلیل عمیق سازی بستر و تشدید فرسایش.افزایش بار محیط زیست با مواد رسوبی معلق در نتیجه تخلیۀ آب مورد استفاده در شستشوی شن و ماسه و همین طور عملیات بهره برداری از شن و ماسه.

 اثرات بنیادی بهره برداری شن و ماسه از محیط زیست آبی

 الف اثرات حفر عمیق بستر رودخانه ها

برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه ها موجب تغییرات مورفودینامیکی می شود. دامنۀ این تغییرات به محل برداشت محدود نگشته بلکه کیلومترها بالاتر از آن دربالا دست و پایین دست (سراب و پایاب) رودخانه رخ نشان می دهد. میزان مواد برداشت شده در محل استخراج معمولا بسیار زیادتر از مقداری است که رودخانه قادر به رسوبگذاری و ترمیم ذخیره شن و ماسه بستر خود می باشد. از این رو کاهش در ذخیره و موجودی شن و ماسه در اثر بهره برداری بی رویه منجر به پایین افتادن بستر رودخانه و خط داغ آب می شود. خط داغ آب با افزایش نسبت بین حجم استخراج شن و ماسه و رسوبگذاری افزایش پیدا می کند و به عبارت دیگر بیشتر پایین تر می افتد. در بیشتر موارد محل برداشت شن و ماسه در اثرحفاری و گودبرداری با گذشت زمان بزرگتر می شود و در نتیجه مسیر آب بیش از حد بزرگتر می شود. در شاخه های پایین دست رودخانه گارد، مطالعات انجام گرفته نشان می دهد که حجم رسوبگذاری سالیانه 2000 هزارمتر مکعب است. در حالی که میزان برداشت سالیانه متجاوز از یک میلیون تن است. کونیات (1980) ابعاد حفاری ها را در رودخانه آلییر، یک کیلومتر در 3 تا 4 متر عمق و در رودخانه دابی 2 کیلومتر و در 6 متر عمق گزارش کرده است. در محل برداشت و حفاری ها آهسته شدن جریان آّب همراه با تجدید پذیری کم سبب می شود که میزان رسوبات ذرات معدنی ریز و مواد آلی افزایش یابد. در رودخانه دابس براساس گزارش لارینر (1980) غلظت اکسیژن محلول نزدیک به کف رودخانه در اثر بهره برداری از شن و ماسه کاهش نشان می دهد. (6/14 میلی گرم درلیتر در سطح آب در مقایسه با کف بستر 7/2 میلی گرم در لیتر). به علاوه رسوبات غنی از آمونیاک نیز تقلیل پیدا می کنند. برخی از پژوهشگران نظیر آلومبرت (1981) نیز پیامد حفاری ها را روی دمای آب رودخانه بررسی کرده و به این نتیجه رسیده اند که دمای آب پایین دست رودخانه ها افزایش یافته و این بخش ها با خطر افزایش حرارتی روبرو گشته اند. بروز شرایط نامساعد فیزیکوشیمیایی و مورفودینامیکی همراه با تغییرات بلاوقفه بستر رودخانه ها که هنوز تحت تاثیر برداشت و حفاری قرار دارند منجر به کاهش فون و فلور (به طور شمخص بی مهرگان نظیر شیرونومیدها و الیگوشاتها یا کرمهای کم تار) و ماهیان می شود. وجود حفاری ها سبب نابودی یا ناپایداری زیستگاههای اصلی شده و ثبات آنها را از بین می برد. تغییر در چگونگی جریان رودخانه منجر به برهم خوردن نظم آبتل ها، ناهمواریها و تپه ماهورهای کف بستر رودخانه که یکی از مناسبترین محیطهای زیستی آبزیان است می گردد. تغییر در مقطع طولی رودخانه در پایان هر حفاری نتیجۀ فرسایش ژرفشی است (فرسایش قهقرائی دربالادست رودخانه و فرسایش پیشرونده در پایین دست رودخانه) که خود به دلیل برهم خوردن تعادل بین ظرفیت حمل رودخانه و رسوبگذاری واقعی آن بروز می کند. بنابراین نقش اساسی رسوبگذاری رودخانه در دینامیک فیزیکی رودخانه مشخص می شود.پایین افتادن داغ آب در محل برداشت شن و ماسه باعث افزایش شیب و بنابراین افزایش متوسط سرعت جریان آب دربالادست رودخانه شده و به همین دلیل ظرفیت حمل آب بیشتر می شود. متعاقباً فرسایش افزایش یافته منجر به عمیق تر شدن، گسستگی و ناپایداری بستر و کناره های رودخانه می شود. این پدیده اگرچه بدواً در بالا دست رودخانه چشمگیرتر از محل برداشت است ولی امکان دارد اثراتش حتی شاخه های فرعی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. در رودخانه دابی پایین افتادن داغ آب در اثر بهره برداری شن و ماسه از 1 تا 3 متر به وسیله پژوهشگران مختلف گزارش شده است.با کمک مدل های ریاضی نشان داده شده است که وسعت مناطقی که تحت فرسایش قهقهرایی قرار می گیرند با طول منطقۀ حفر شده (L) همبستگی دارد. لارینر نشان داده است که در فاصله 25/0 و 3/0 طول منطقه حفر شده ظرفیت حمل رودخانه 50 درصد و در فاصله بین 5/1 و 2 برابر طول منطقه حفر 10 درصد افزایش می یابد.در پایاب رودخانه و پایین دست محل حفاری، رودخانه به شیب طبیعی خود باز می گردد و عدم تعادل بین ظرفیت حمل و میزان رسوبگذاری واقعی دوباره بروز میکند و در نتیجه بخشی از رسوبات در محل حفاری های برداشت شده به دام افتاده یا تلنبار می شوند. تعادل دوباره این دو فاکتور منجر به از سرگیری فرسایش می شود. فرسایش درجایی که ظرفیت حمل اولیه بالاست بیشتر است. این فرسایش پیشرونده دوباره منجر به عمیق شدن، ناپایداری و گسستگی بستر رودخانه می شود.در مرحله نهایی و در مواردی که برداشت شن و ماسه پشت سرهم انجام می گیرد، رودخانه به صورت رشته ای از حفره ها در می آید که با دیواره های کوتاه، ناپایدار و پر شیب از هم جدا می شوند.

  ب ) اثرات رسوبات معلق

استخراج شن و ماسه منجر به تولید مقدار زیادی ذرات ریز و معلق در رودخانه می شود. این مسئله دو علت دارد:

1- عمل لایروبی : ذرات معلق یا به طور مستقیم وارد رودخانه می شوند که نتیجه برداشت شن و ماسه در مسیر آب است یا به طور مستقیم در رودخانه تخلیه می شوند. مانند زمانی که دیواره حفره های جدا از هم از بین می رود و حفره ها یکی می شوند.

2- پساب حاصل از شستشوی شن و ماسه باعث ریزش مواد معلق به داخل رودخانه می شود.هنگام استخراج و شستشوی شن و ماسه حتی اگر تمام اقدامات پیشگیرنده انجام شود بازهم مقادیری از مواد ریز در رسوبات استخراج شده باقی می ماند که در صورت تخلیه به داخل رودخانه آن را آلوده می کند. استخراج و برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه به هر حال همیشه سبب افزایش قابل توجهی در رسوبات معلق رودخانه می گردد. بهره برداری از بستر رودخانه آلییر نشان داده است که برداشت شن و ماسه که 5 تا 25 درصد آن دارای ذراتی کوچکتر از 200 میکرومتر است می تواند باعث تخلیه 200 کیلوگرم ذرات رسوبی به ازای هر تن مواد برداشت شده به رودخانه شود. در عمل درکارهای استخراج شن و ماسه در مقیاس معمولی حدود 5/0 تا 40 تن در روز ذرات معلق به رودخانه تخلیه می شود. 

ذرات معلق می توانند دو اثر عمده روی محیط زیست برجای گذارند: 

پرکردن شکاف های طبیعی موجود در لایه زیرین بستر و همین طور محل رویش های گیاهی که برای برخی از گونه های بی مهرگان و ماهیان بسیار حیاتی است. در بدترین شرایط رسوبگذاری ذرات معلق منجر به ته نشینی لای در کف بستر شده و کاملاً لایه زیرین بستر (لایه اولیه) را لای اندود کرده و می پوشانند.کاهش نفوذ نور در آب به ویژه اشعه آبی که بیشترین فایده مندی را برای فتوسنتز دارد.

 اثرات بیولوژیک بهره برداری از شن و ماسه بستر رودخانه

اگرچه اجزاء مختلف اکوسیستم رودخانه ها با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند، با این حال اثرات بیولوژیک برداشت شن و ماسه درباره دو گروه از زیستمندان رودخانه ای یعنی گیاهان، بی مهرگان بنتیک توضیح داده می شود. بهره برداری از شن و ماسه بالقوه دارای پیامدهای خاص خود نظیر ناپایداری بستر رودخانه و ایجاد حفره ها می باشد. با این حال باردار بودن بیش از حد رودخانه ها از مواد رسوبی معلق ممکن است در اثر برداشت شن و ماسه نباشد. تخلیه مواد جامد ریز صنعتی و فعالیتهای کشاورزی در حوزه آبخیز نیز می تواند بار رسوبی رودخانه ها را افزایش دهد. بخشی از آلودگی های بی کانون که توسط رواناب ها انتشار پیدا می کند و از جمله پیامدهای کاربری های نادرست اراضی در حوزه های آبخیز می تواند در افزایش سطح بار رودخانه ها از نظر مواد معلق موثر باشد.

 پیامدهای برداشت شن و ماسه برگیاهان آبزی

 کدری آب و ته نشست لای و لجن در طبقات زیرین و ناپایداری بستر رودخانه ها سبب می شود که جمعیت گیاهان آبزی نظیر جلبک ها و ماکروفیت ها کاهش یابد و در نتیجه روی تراکم و متابولیسم زیستمندان اثر بگذارد. مطالعات انجام گرفته روی اجتماعات دیاتومه هایی اپی فیت رودخانه ها نشان می دهد که میزان جذب انرژی نوری با تراکم مواد رسوبی معلق در آب متناسب است. مشاهدات انجام گرفته نشان می دهد که جذب انرژی نوری بین سطح آب و عمق 40 &#158

Read More →

محیط زیست ایران ناپایدار است

 

قهقرا ی  محیط زیست ایران

بررسی های جهانی نشان داده است که محیط زیست و اکو توریسم یکی از مهمترین منابع اقتصادی در کشور های دارای تنوع از لحاظ زیست محیطی است.در کشور ما بحث درآمد زا کردن محیط زیست با لحاظ نمودن توسعه پایدار هیچگاه مورد توجه مسئولین کشور قرار نگرفته است.

در گزارش اخیر صندوق حفاظت از حیات وحش كانادا ـWWF ـ فهرست ۱۰ رودخانه كه بیشتر از سایر رودخانه ها در معرض خشكسالی قرار دارند، ذكر شده است .به دلیل اینکه کشور کانادا درآمد سرشاری از رودخانه ها و طبیعت خود کسب می نماید از این رو حساسیت بسیار بالایی بر روی منابع طبیعی خود دارد.برخی مردم از سراسر جهان فقط برای دیدن مهاجرت و تخم ریزی ماهیان آزاد از سالها قبل نوبت می گیرند که به منطقه بیایند.و اینچنین است که محیط زیست و جذب اکو توریسم کانادا در حد نفت در کشور ما درآمد زایی دارد.آنهم در چهار فصل از سال.متاسفانه وابستگی کشورما به نفت ما را از اقتصاد محیط زیست غافل نموده است.اقتصادی که منافعش کمتر از فروش  نفت نیست.به طور مثال به برخی درآمد های هنگفت از منابع طبیعی کشور کانادا اشاره مینمائیم.

اگر به برخی مکان های طبیعی دنیا که از نظر اقتصادی دارای اهمیت بسزایی هستند اشاره ای داشته باشیم ، مناطقی که مردم برای رسید به آنجا حاضرند هرگونه هزینه ای را متقبل بشوند مثل مناطق طبیعی در ایالات متحده امریکا،کانادا ، روسیه،آفریقا ،و برخی نقاط آمریکای جنوبی .

رودخانه های مکنزی،بریتیش کلمبیا بهشت صیادان ماهی است،گراند کانیون، ،نشنال پارک تانزانیا،آبشار نیاگارا و آبشار آنجل ، قله کلیمانجارو در تانزانیا و منطقه هیما لایا و… همه از مکان های طبیعی هستند که با حفظ و حراست دقیق و علمی برای دیدن آنها باید در نوبت باشید.در حالی که بیخ گوش مسئولین کشور در حاشیه رودخانه های کرج و جاجرود و برغان بوی تعفن زباله و صید غیر مجاز و تصرف های حریم بستر رودخانه حرفی را برای گفتن نگذاشته است.جذب توریسم پیش کش.!!رودخانه جاجرود در چند کیلو متری پایتخت به علت تراکم آلودگی و تصرف حریم و بستر و صید غیر مجازو قطع درختان از صفحه زیست محیطی کشور حذف شده است.آیا می دانید مردم برای روشن نمودن آتش درمحیط های حفاظت شده و طبیعی کشور های رده بالای محیط زیست باید مجوز بگیرند؟.میدانید مردم در این کشور ها حق شکستن شاخه درخت را ندارند.ولی در کشور ما که در بین 146 کشور جهان رتبه 132 از لحاظ رتبه زیستمحیطی را قبل از آنگولا و بورکینافاسو و… را دارا می باشیم به راحتی محیط زیست را آلوده میکنیم، تخریب می نمائیم.می سوزانیم.تصرف عدوانی مینمائیم.بی محابا به پرنده و چرنده تیر می اندازیم. تالابهایمان یکی پس از دیگری در لیست مونترآل قرار می گیرند.عرصه های طبیعی مان به باغ و ویلا تبدیل میشوند و ما هنوز به دنبال آلودگی هوای پایتخت هستیم.منابع طبیعی و عرصه های حفاظت شده مان به راحتی برای مقاصد اقتصادی با رانت های مختلف واگذار میشوند.و روز به روز عرصه بر حیات وحش کشور تنگ تر می شود.به راستی چه کسی تصمیم می گیرد؟چه کسی کارشناسی میکند؟و کیست که مشاوره میدهد؟و آن که میبخشد کیست؟سازمان حفاظت محیط زیست پاسخ بدهد پس از انقلاب تا به حال کدام رودخانه از ماهی بارور شده است؟چرا دیگر صید ماهی آزاد دریای خزر به صفر رسیده است.شاخص های رودخانه ها چه هستند. نباید محیط زیست را قربانی توسعه بی رویه کنیم،اصل را بر توسعه پایدار ضابطه مند قرار دهیم.

سازمان خوار و بار جهانی FAO  در خصوص توسعه پایدار میگوید: ،،توسعه پایدار، عبارت است از مدیریت و حفاظت اساسی از منابع طبیعی و جهت دادن فن اوری و سنت ها به طریقی که اطمینان حاصل شود که نیازهای انسانی برای همیشه، در حال حاضر و برای نسل آینده بر آورد می گردد،،.ما نه مدیریتمان برای حفاظت عرصه های حفاظت شده مدیریت است و نه حفاظتمان محکم و قانونمند.این دلسوزی یک دلمشغول محیط زیست است.نه زیر سوال بردن مدیریت زیست محیطی کشور.این وظیفه رئیس جمهور محترم است که از سازمان حفاظت محیط زیست با تمام قدرت حمایت نماید.

 توسعه پایدار اکولوژیکی (ecologically sustainable) بهترین و ایده ال ترین نوع توسعه محسوب می گردد و عبارت است از : توسعه ای که کیفیت کلی زندگی را در حال و آینده بهبود بخشیده، بطوری که فرایندهای اکولوژیکی ضروری را برای ادامه زندگی حفظ نماید. بر این اساس فعالیتهای توسعه ای باید بر اساس نیازهای اجتماعی تدوین شود. این فعالیتها شامل روشهای ساختمانی و بیولوژیکی، ترویج متدهای نوین، تلاش در جهت مشارکت عمومی و مردمی و آموزش و تبلیغات می باشند. سپس گزینه های رقیب از نظر اقتصادی مورد توجه قرار گیرد و در نهایت فرآیندهای اکولوژیکی مورد بررسی قرار گیرند. طبیعی است در جایی که این فرایندها به نوعی مختل شوند و یا نادیده انگاشته شوند، توسعه پایدار نمی تواند تحقیق یابد. در بخش فرآیندهای اکولوژیکی بایستی منابع طبیعی حوزه مد نظر قرار گیرند. خاك و آب از مهمترین و در دسترس ترین منابع طبیعی در فرآیندهای اکولوژیکی هستند. توسعه پایدار عملاً فقط در فصل مشترك مولفه های سه گانه اجتماعی، اقتصادی و اکولوژیکی می تواند تحقق پذیرد. و البته به دلیل نیازهای روز افزون بشر به مواد غذایی بیشتر و همچنین آب شیرین در آینده و سیر قهقرایی محیط زیست که به صورت فزاینده ای این نیازها را مورد تهدید قرار می دهد، مساله پایداری در منابع طبیعی از جمله منابع آب و خاك، اهمیت روز افزون یافته است . لذا اکنون به نظر می رسد توسعه پایدار بدون در نظر گرفتن وضعیت منابع آب و خاك، بی معناست.

رودخانه «اسكینا» دومین رودخانه بزرگ كانادا از نظر دارا بودن ماهی های قزل آلای وحشی  وجزء بهترین رودخانه های این کشور محسوب می شود. متاسفانه از اولین رودخانه هایی است كه در معرض خشكسالی قرار گرفته است؛ و نگرانی شدیدی را برای مقامات کشور کانادا به بار آورده است، چرا كه سالانه یكصد و ۱۰ میلیون دلار دولت كانادا از طریق این ماهیان آب های آزاد درآمدزایی دارد،و بیشتر از طریق اکو توریسم و صیادان ورزشی این امر محقق شده است.  بعضاً برخی صیادان ورزشی هزاران مایل را طی می کنند تا خود را به منطقه برسانند و به ورزش ماهیگیری بپردازند.آیا ما برای رودخانه هایمان دلواپس هستیم؟رودخانه «فریزر»نیز سومین رودخانه كاناداست كه ۸۰ درصد درآمد دولت از آن تامین می شود؛ چرا كه یكی از رودخانه هایی است كه بیش از هر رودخانه دیگری در جهان قابلیت پرورش ماهی قزل آلا بصورت طبیعی را دارد.در کشور ما با تمام امکانات بالقوه ای که در این رابطه وجود دارد متاسفانه محیط زیست مورد حمایت قرار نمی گیرد.گونه های ماهیان بومی سردآبی در رود خانه های کرج و جاجرود و. لار و پلور و برخی رودخانه های البرز مرکزی وزاگرس و رودخانه های کوهستانی شمال و شمال غرب کشور در لبه انقراض قرار دارند.نه به علت خشکسالی بلکه صید غیر مجاز و عدم نظارت بر صید. تورکشی های دائم ،عدم برخورد قاطع با متخلفین شکار و صید ذخیره های طبیعی را به قهقرا برده است.در واقع ما با دارا بودن منابع سرشار طبیعی درآمد زا، با دست خود خویشتن را به هلاکت انداخته ایم.

سال ها قبل برخی از اروپائیان برای یکشب ماندن و صید ورزشی قزل آلای بومی ایران در دشت لار نوبت می گرفتند هم اینک چرای بی رویه و احداث بنا و عدم نظارت دقیق، چنان بر سر این پارک ملی آورده است که فقط متخلفین غارتگر از آن سود می برند. نبود امکانات ترابری گشت هوایی،امکانات شبکه پاسگاهی ،تجهیزات ماهواره ای ارتباطی و امکانات لجستیکی زمینی مناسب راه را بر قانونمندان تنگ و بر متخلفین هموار نموده است.

ارائه مجوز های بی ضابطه در خصوص احداث کارگاه های پرورش ماهی بر روی رودخانه هراز که تعداد آنها بالغ بر 65 کارگاه میشود آلودگی بسیار بالایی را با توجه به دبی نوسان دار رودخانه هراز بوجود آورده است.و حیات طبیعی این رودخانه زیبا را با به نابودی کشانده است.اغلب کارگاه ها به علت شیوع بیماری های مختلف آبزیان از ادامه کار منصرف شده اند.هر کس در هر نقطه از رودخانه هراز مجوز خواست دریافت نمود.!!نه حریم مانده و نه بستر.!! در واقع عدم ارزیابی زیست محیطی بنگاه های اقتصادی پرورش ماهی را به ورطه نابودی می کشاند.مسئولین باید بطور جدی از محیط زیست حمایت نمایند.باید برای آینده هم چیزی بماند.به نظر می رسد برای احیای محیط زیست کشور مقام معظم رهبری باید ورود نمایندو حکم حکومتی بدهند.

پیشنهاد می شود:

1-    در بحث محیط زیست مماشات مطلقاً وجود نداشته باشدو تصرف های حریم و بستر آزاد گردد

2-    گارد محیط زیست با تمام قدرت حمایت شود

3-    کلیه پاسگاه های محیط زیست به سیستم های آنلاین شبکه مجهز بشوندو اسامی متخلفین در شبکه کلیه پاسگاه ها درج گردد و از صدور مجوز شکار و صید به آنها برای چند سال خود داری گردد

4-    کلیه عرصه های تحت حمایت سازمان محیط زیست دارای نقشه مصوب باشند

5-    کلیه پاسگاه های محیط زیست از بهترین امکانات لجستیکی بهره مند باشند

6-    رودخانه های در معرض نابودی حفاظت و حمایت دو چندان بشوند

7-    از ورود هرگونه آلاینده به رودخانه ها با قدرت جلوگیری بشود

8-    رودخانه هایی که آبزیان آنها در معرض تهدید هستند بارور گردند

9-    از مشورت سایر کارشناسان دلسوز هم استفاده بشود

10-و در نهایت سازمان محیط زیست وجههء خودش را مجدداً باز یابد

 

اسماعیل مددی

Read More →

هشتمین همایش ملی مدیریت سبز با حضور نمایندگان 70 کشور در تهران برگزار می شود.

جهان مسطح است!  ما یک زمین بیشتر نداریمسفیران دیپلماتیک برای صلح و ارتقا کیفیت زندگی بشر امروزی کافی نیستند!

 
این جملات دیگر جملات ذهنی نیستند که بارها و بارها از رسانه ها شنیده می شوند، بلکه جملاتی شده اند که عینیت و واقعیت یافته اند و مثالهای متعددی برای آن می توان مطرح نمود.
یک نمونه از عینیت یافتن این جملات اقدامی است که بنیاد جهانی انرژی انجام داده است.این بنیاد سفیرانی در کشورهای متعدد جهان دارد، این سفیران که به سفیران سبز معروف هستندو مسئولیت رایزنی و لابی گری را برای توسعه رویکردهای سبز(استفاده بهینه از منابع، انرژی، حفاظت محیط زیست و …)در جامعه خود دارند درقالب نشست هایی سالانه تبادل دانش و اطلاعات انجام می دهند.
نشست آتی سفیران سبز در هشتمین دوره کنفرانس ملی مدیریت سبز که روزهای 9 و 10 بهمن ماه سال جاری بهمراه نمایشگاه سبز در برج میلاد برگزار می گردد، خواهد بود.

برای اطلاعات بیشتر لینک زیر را مشاهده فرمایید.

سفیران 70 کشور به ایران می آیند.

Read More →

با تشکیل شبکه پیگیری مصوبات ریو+ 20 برنامه های توسعه پایدار محیط زیست کشور بازنگری می شود.

مدیر کل دفتر توسعه پایدار و اقتصاد سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه ساز و کار های دستیابی به اهداف جهانی و ملی ریو +20 درکشور ایجاد شده است، اظهار داشت: فعالیت های همه دستگاه ها در مسیر تحقق اهداف ریو + 20 و توسعه پایدار هماهنگ و متوازن پیش می رود.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست (پام): زهرا جواهریان با اشاره به اینکه اجلاس ریو +20 در خرداد ماه سال گذشته با حضور سران کشور ها برگزار شد، گفت: سازمان حفاظت محیط زیست برای پیگیری سند ریو +20 تحت عنوان “آینده ای که می خواهیم” ، شبکه مصوبات این اجلاس را در کمیته ملی توسعه پایدار شکل داده است.

Read More →

درخت نامه

درخت نامه

اولش قرار بود پرنده نامه بشه . حاصل پرنده نامه یک عکس بود . اصلش اینجا و بزرگش اینجا . شما می شناسیدش ؟

بقیش شد درخت و درخت نامه . تصاویر بیشتر در فتو بلاگ ” طبیعت ، امروز “

در منوی سمت راست نیز می توانید آخرین تصاویر را بیابید .

Read More →