گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

جدال جنگلهای کرمان و خشکسالی، ریه های کویر در انتظار هوای تاز

 استان کرمان دارای اقلیم متنوعی است که تحت تاثیر مجاورت با کویر قرار گرفته است در این استان علیرغم ظاهر کویریش اقلیمهای متفاوت وجود دارد و به فراخور شرایط آب و هوایی برخی مناطق استان دارای ذخیره گاههای جنگی وسیع و قابل توجه در جنوبشرق کشور می باشند که از این میان می توان به وجود جنگلهای گرمسیری و سردسیری اشاره کرد.

بزرگترین ذخیره گاه جنگلهای کهور خاورمیانه در ریگان و فهرج قرار دارد از سوی دیگر جنگلهای وسیع انار شیطان و بنه در جنوب کرمان قرار دارند و جنگلهای انبوه بادام کوهی و بنه در بافت که بزرگترین پهنه جنگلی جنوب شرق کشور محسوب می شوند.

جنگلهای گرمسيری و نواحی خشک بيابان شامل درختان گز، تاق، قيچ ، کُنار، کُهور، بادام کوهی و اُکاليپتوس که به طور طبيعی در منطقه می رويند و جنگلهای سردسيری که عبارتند از درخت بِنه، اَلُوک،گَوَن که البته طی سالهای اخیر شاهد افزایش پیوند های پسته و بادام بر این درختان هستیم. با این وجود با توجه به اینکه استان کرمان 11 درصد مساحت کشور را به خود اختصاص داده است پهنه های جنگلی و سبز استان در مقایسه با عرصه های بیابانی و با پوشش گیاهی ضعیف بسیار کمتر هستند و به همین دلیل اهمیت وجود جنگلهای کرمان و نگهداری از آنها هر روز بیشتر می شود اما عملا به دلیل خشکسالی بسیاری از این عرصه ها جنگی در حال تخریب هستند.

نکته قابل توجه اینکه به خصوص در استان کرمان جنگلهای کهور ارتباط مستقیم با زندگی روزمره مردم استان دارند بطوریکه شهر کرمان به عنوان مرکز استان هم اکنون در محاصره جنگلهای دست کاشت قرار گرفته و در صورت عدم وجود آنها خطر طوفان شن حتی شهر کرمان را نیز تهدید می کند. این امر هم اکنون در شهرستانهای بم، نرماشیر، ریگان و فهرج نمود عینی دارد و تنها در ریگان 80 روستا در محاصره مستقیم شنهای روان قرار دارند.

جنگلهای کهور تنها عامل تثبیت شنهای روان در مقابل بادهای شدید این شهرستانها هستند اما اوضاع در برخی مناطق جنوب کرمان و غرب استان متفاوت است مناطقی مانند بافت، رابر و برخی شهرستانهای جنوبی استان کرمان جنگلهای سردسیری چهره دیگری به طبیعت استان داده اند.

ادامه مطلب . . . . 

Read More →

جدال جنگلهای کرمان و خشکسالی، ریه های کویر در انتظار هوای تاز

 استان کرمان دارای اقلیم متنوعی است که تحت تاثیر مجاورت با کویر قرار گرفته است در این استان علیرغم ظاهر کویریش اقلیمهای متفاوت وجود دارد و به فراخور شرایط آب و هوایی برخی مناطق استان دارای ذخیره گاههای جنگی وسیع و قابل توجه در جنوبشرق کشور می باشند که از این میان می توان به وجود جنگلهای گرمسیری و سردسیری اشاره کرد.

بزرگترین ذخیره گاه جنگلهای کهور خاورمیانه در ریگان و فهرج قرار دارد از سوی دیگر جنگلهای وسیع انار شیطان و بنه در جنوب کرمان قرار دارند و جنگلهای انبوه بادام کوهی و بنه در بافت که بزرگترین پهنه جنگلی جنوب شرق کشور محسوب می شوند.

جنگلهای گرمسيری و نواحی خشک بيابان شامل درختان گز، تاق، قيچ ، کُنار، کُهور، بادام کوهی و اُکاليپتوس که به طور طبيعی در منطقه می رويند و جنگلهای سردسيری که عبارتند از درخت بِنه، اَلُوک،گَوَن که البته طی سالهای اخیر شاهد افزایش پیوند های پسته و بادام بر این درختان هستیم. با این وجود با توجه به اینکه استان کرمان 11 درصد مساحت کشور را به خود اختصاص داده است پهنه های جنگلی و سبز استان در مقایسه با عرصه های بیابانی و با پوشش گیاهی ضعیف بسیار کمتر هستند و به همین دلیل اهمیت وجود جنگلهای کرمان و نگهداری از آنها هر روز بیشتر می شود اما عملا به دلیل خشکسالی بسیاری از این عرصه ها جنگی در حال تخریب هستند.

نکته قابل توجه اینکه به خصوص در استان کرمان جنگلهای کهور ارتباط مستقیم با زندگی روزمره مردم استان دارند بطوریکه شهر کرمان به عنوان مرکز استان هم اکنون در محاصره جنگلهای دست کاشت قرار گرفته و در صورت عدم وجود آنها خطر طوفان شن حتی شهر کرمان را نیز تهدید می کند. این امر هم اکنون در شهرستانهای بم، نرماشیر، ریگان و فهرج نمود عینی دارد و تنها در ریگان 80 روستا در محاصره مستقیم شنهای روان قرار دارند.

جنگلهای کهور تنها عامل تثبیت شنهای روان در مقابل بادهای شدید این شهرستانها هستند اما اوضاع در برخی مناطق جنوب کرمان و غرب استان متفاوت است مناطقی مانند بافت، رابر و برخی شهرستانهای جنوبی استان کرمان جنگلهای سردسیری چهره دیگری به طبیعت استان داده اند.

ادامه مطلب . . . . 

Read More →

جدال جنگلهای کرمان و خشکسالی/ ریه های کویر در انتظار هوای تاز

 استان کرمان دارای اقلیم متنوعی است که تحت تاثیر مجاورت با کویر قرار گرفته است در این استان علیرغم ظاهر کویریش اقلیمهای متفاوت وجود دارد و به فراخور شرایط آب و هوایی برخی مناطق استان دارای ذخیره گاههای جنگی وسیع و قابل توجه در جنوبشرق کشور می باشند که از این میان می توان به وجود جنگلهای گرمسیری و سردسیری اشاره کرد.

بزرگترین ذخیره گاه جنگلهای کهور خاورمیانه در ریگان و فهرج قرار دارد از سوی دیگر جنگلهای وسیع انار شیطان و بنه در جنوب کرمان قرار دارند و جنگلهای انبوه بادام کوهی و بنه در بافت که بزرگترین پهنه جنگلی جنوب شرق کشور محسوب می شوند.

جنگلهای گرمسيری و نواحی خشک بيابان شامل درختان گز، تاق، قيچ ، کُنار، کُهور، بادام کوهی و اُکاليپتوس که به طور طبيعی در منطقه می رويند و جنگلهای سردسيری که عبارتند از درخت بِنه، اَلُوک،گَوَن که البته طی سالهای اخیر شاهد افزایش پیوند های پسته و بادام بر این درختان هستیم. با این وجود با توجه به اینکه استان کرمان 11 درصد مساحت کشور را به خود اختصاص داده است پهنه های جنگلی و سبز استان در مقایسه با عرصه های بیابانی و با پوشش گیاهی ضعیف بسیار کمتر هستند و به همین دلیل اهمیت وجود جنگلهای کرمان و نگهداری از آنها هر روز بیشتر می شود اما عملا به دلیل خشکسالی بسیاری از این عرصه ها جنگی در حال تخریب هستند.

نکته قابل توجه اینکه به خصوص در استان کرمان جنگلهای کهور ارتباط مستقیم با زندگی روزمره مردم استان دارند بطوریکه شهر کرمان به عنوان مرکز استان هم اکنون در محاصره جنگلهای دست کاشت قرار گرفته و در صورت عدم وجود آنها خطر طوفان شن حتی شهر کرمان را نیز تهدید می کند. این امر هم اکنون در شهرستانهای بم، نرماشیر، ریگان و فهرج نمود عینی دارد و تنها در ریگان 80 روستا در محاصره مستقیم شنهای روان قرار دارند.

جنگلهای کهور تنها عامل تثبیت شنهای روان در مقابل بادهای شدید این شهرستانها هستند اما اوضاع در برخی مناطق جنوب کرمان و غرب استان متفاوت است مناطقی مانند بافت، رابر و برخی شهرستانهای جنوبی استان کرمان جنگلهای سردسیری چهره دیگری به طبیعت استان داده اند.

ادامه مطلب . . . . 

Read More →

فراخوان مقاله برای Current World Environment Journal

Call for Papers – April 2013. Deadline : 31st March 2013. Publication : 30th April 2013. http://www.cwejournal.org

http://www.cwejournal.org/?goback=%2Egde_2584451_member_222103482

   

Read More →

سکونت گاه های غیررسمی معضل مدیریت شهری !(5)

در ادامه سری مطالب با موضوع حاشیه نشینی معضل مدیریت شهری و در بخش پنجم به انواع طرح های بهسازی در سکونت گاه های غیررسمی می پردازم .

انواع طرح های بهسازی :

الف – ایجاد و یا بهسازی زیرساخت های اولیه : بخشی از سکونت گاه های غیررسمی دارای حداقل های ایمنی سکونتی هستند . در این مناطق زیر ساخت های اصلی برای زندگی مانند معابر ، بهداشت ، فاضلاب ، آب و  مسائل زیست محیطی و اجتماعی یا وجود نداشته و یا بصورت غیر اصولی و غیر ایمن ایجاد گردیده اند . برای همین جهت بهسازی این محلات باید ابتدا نسبت به ساماندهی و یا ایجاد زیرساخت های اصلی برای یک زندگی را فراهم کرد . در ایجاد و یا بهسازی زیرساخت تسهیلات و نیازهای اجتماعی و آموزشی نباید فراموش گردد.

ب – فراهم آوردن شرایط ایمن برای سکونت : در برخی از محلات و یا در بخشی از سکونت گاه های غیررسمی زیرساخت هایی برای زندگی وجود داشته و یا ایجاد شده است ولی بحث تصدی گری زمین و مالکیت مسکن به عنوان تهدید اصلی ساکنین می باشد . در این خصوص باید نسبت به حل حقوقی موضوعات و تامین شرایط مالکیت و اجاره به شرط تملیک و یا مشارکت و ایجاد سهم مالکیت حاشیه نشینان اقدام عاجل به عمل آید . زیرا در غیر ایصورت اهالی هیچ رغبتی برای بهسازی و مشارکت در امور نخواهند داشت . بعبارتی ساده تر باید تهدید خروج اجباری در این محلات از بین برد . در این زمینه باید اقداماتی ازجمله موارد ذیل به عمل آید :

-تصویب و یا تسهیل قوانین

-انعطاف پذیری حقوق مالکیت و یا پیوستگی این حقوق

-تنظیم قراردادهای مطمئن

-ایجاد  تعاونی های زمین برای اهالی محلات

-ایجاد اطمینان برای جلوگیری از خروج اجباری

-پیش بینی و برنامه ریزی برای تملک های موقت و تشویقی

ج – بهسازی جامع : در برخی موارد نه سکونت گاه های مطمئن برای سکونت وجود دارد و نه زیر ساخت هایی برای زندگی وجود دارد .سومین نوع برنامه های بهسازی بهسازی جامع است که نسبت به ایجاد زیرساخت ها در کنار تامین امنیت سکونت می پردازد . این نوع برنامه معمولا در جاهایی که دارای تراکم زیاد جمعیتی و فاقد شرایط زندگی و طرح های کالبدی باشد دارای کاربرد است . این نوع بهسازی بدلیل جامع بودن مشکلات و تعدد ذینفعان و حاد بودن معضلات از اهمیت و پیچیدگی خاصی برخورددار هستند . این روش بهسازی زمان بر و پر هزینه نیز می باشد . در این نوع بهسازی همه جامعه محلی درگیر هستند .در این مورد لازم هست تا هماهنگی های زیادی در بین ادارات و سازمان های مختلف و ذینفع به عمل آید .در این طرح حق مالکانه در کنار تامین زیرساخت از اولویت اساسی برخوردار است .

Read More →

فروش سمندرلرستانی در بازار را گزارش کنید

دیده بان حقوق حیوانات: با توجه به نزدیکی به پایان سال فروش گونه در خطر انقراض سمندر لرستانی آغاز شده است.
جهت مقابله با این تجارت غیر قانونی و مضر به حال جانداران هرگونه فروش انبوه سمندر لرستانی (و کردستانی)، انواع مار (آبی و غیر آبی)، لاک پشت (برکه ای و غیر) را همراه با آدرس دقیق فروشنده از طریق ایمیل (RESCUE@ARW.IR)گزارش کنید.
پس از اعلام مبلغ جدید ضرر و زیان ۲۰۰ هزار تومانی در نظر گرفته شده برای سمندر لرستانی، امسال آمار فروش این دوزیست منحصر به فرد کاهش قابل توجهی داشته است، با این حال هنوز هم گزارش هایی از فروش قاچاق سمندر وجود دارد.
با توجه به جذابیت ظاهری و رفتاری این حیوان، امکان نگهداری آن توسط افراد ناآگاه زیاد است. در صورت آشنایی با چنین افرادی، برای بازگرداندن این جانور به طبیعت با برخوردی متین وی را توجیه کنید.
سال گذشته و در چهارمین سال پیاپی ، جمعا فروش بیش از ۶۰۰ سمندر گزارش شد که منجر به ضبط نزدیک به ۵۰۰ عدد از آنها شد.

Read More →