گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

هفته ای برای تو

در برابر توانمند سازی نیروی انسانی موضوعی مهم و عنوان فصل نهم قانون خدمات اداری ناتوانی،
است و حفاظت از منابع طبیعی با نیروهایی مسـتأصل در ادارة امور زندگی خود، به هیج
وجه قادر به حفاظت از منابعی با ارزش و سرمایة ملی تجدید پذیر نخواهد بود و بدین ترتیب حفاظت
از منابع طبیعی جنگل و مرتع و حیات وحش و بستر حیات در شرائط به امان خدا قرار
گرفته است

فاجعه از دست رفتن دو امنیت « امنیت غذایی و امنیت بستر حیات » بیخ گوش زمین
است و زمینخواری تخلفی عادی شد و ایجاد انگیزه ها

Read More →

آبگرم‌کن‌های خورشیدی به روستاهای جنگلی پشتکوه لردگان رسیدند

     تـامیـن سوخـت هیزمی‌ همواره در سیاهه عمـده‌ترین عوامل تخریب جنگل‌های زاگرس قرار داشته و بررسی‌های انجام شده گواه این حقیقت است که تبعات ناشی از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها(به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین طرح‌های اقتصادی کشور)، روند اثرگذاری آن را به‌شدت افزایش داده است.      هرچند در سال‌های اخیر توسعه زیرساخت‌های تغییر الگوی […]

Read More →

مجمع عمومی انجمن کوه‌نوردان ایران

روز ۳شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۱ مجمع عمومی نوبت اول انجمن تشکیل شد ولی به
دلیل نرسیدن به حد نصاب، رسمیت نیافت و به نوبت دوم روز ۴ اردیبهشت ۱۳۹۲
موکول شد.

به نقل از سایت انجمن

Read More →