گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

مدیریت اراضی حریم منابع طبیعی و تأسیسات دولتی- 5

موضوع مدیریتی کارآمد برای حفاظت و بهره برداری منابع ملی و دولتی  در مواردی چون انعقاد قرار داد اجاره اراضی بستر و حریم رودخانه ها در شمال ک

Read More →

در گندمان نشان دادند که می‌شود ……

     خشکسالی‌های پی در پی سال‌های اخیر به همراه نادیده گرفته شدن حق آبه طبیعی در اثر احداث سد بر روی تالاب بالادستی(تالاب بین المللی چغاخور)، حفر چاه‌های مجاز و غیرمجاز و برداشت‌های مازاد بر پروانه‌های بهره برداری و دست کاری‌های انجام شده بر روی مسیرها و بستر چشمه‌های اطراف ‌تالاب، چرای مفرط و برداشت […]

Read More →

راهنمای آنالیز آب

امروزه بیش از ۱۷۰۰ ماده عمدتا با منشا انسانی در آب تشخیص داده شده اند.  اخیرا سازمان بهداشت جهانی  راهنمایی را برای تعیین ۲۰۰ ماده حائز اهم…

Read More →

دریاچه ارومیه – نیمه ی آبان ماه 1391

 

اگر خاطرتون باشه پیشتر نوشته بودم که نیمه ی اول پاییز یکی از خشک ترین دوره های فصلی دریاچه است چرا که بعد از یک دوره ی بدون بارش، ارتفاع و گستره ی سطح آب به کمترین مقدار خودش میرسه. تصویر زیر نشان دهنده ی شرایط فعلی دریاچه است.

مجموعه مطالب دریاچه ارومیه

دریاچه ارومیه نیمه ی آبان 1391
برای دیدن تصویر در ابعاد بزرگتر روی تصویر کلیک کنید.

 

دو تصویر دیگه.

تصویر اول مقایسه ی مساحت دریاچه رو بین نیمه ی آبان 1389 و نیمه ی آبان 1391 را نمایش میده و در تصویر دوم دو نکته ی قابل توجه درباره شرایط جدید دریاچه وجود داره.

اول اینکه در بخش شمالی دریاچه دو خشکی جدید پدیدار شده. دور دو جزیره ی جدید یک دایره کشیدم که مشخص باشه.

 دومین نکته ی قابل کاهش قابل توجه ارتفاع سطح آب در بخش مرکزی دریاچه است. همونطور که مشاهده می کنید پیشرفت خشکی و عقب نشینی مرزهای دریاچه در این بخش به شکل قابل توجهی از سایر بخش ها متمایز هست به طوری که به نظر اگر در آینده ی نزدیک بارندگی کافی نداشته باشیم ممکنه دریاچه به دو قسمت تقسیم بشه.

 

دریاچه ارومیه نیمه ی آبان 1391

 برای دیدن تصویر در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید.

دریاچه ی ارومیه نیمه ی آبان 1391

 

 

 

 

Read More →

دریاچه ارومیه – نیمه ی آبان ماه 1391

 

اگر خاطرتون باشه پیشتر نوشته بودم که نیمه ی اول پاییز یکی از خشک ترین دوره های فصلی دریاچه است چرا که بعد از یک دوره ی بدون بارش، ارتفاع و گستره ی سطح آب به کمترین مقدار خودش میرسه. تصویر زیر نشان دهنده ی شرایط فعلی دریاچه است.

مجموعه مطالب دریاچه ارومیه

دریاچه ارومیه نیمه ی آبان 1391
برای دیدن تصویر در ابعاد بزرگتر روی تصویر کلیک کنید.

 

دو تصویر دیگه.

تصویر اول مقایسه ی مساحت دریاچه رو بین نیمه ی آبان 1389 و نیمه ی آبان 1391 را نمایش میده و در تصویر دوم دو نکته ی قابل توجه درباره شرایط جدید دریاچه وجود داره.

اول اینکه در بخش شمالی دریاچه دو خشکی جدید پدیدار شده. دور دو جزیره ی جدید یک دایره کشیدم که مشخص باشه.

 دومین نکته ی قابل کاهش قابل توجه ارتفاع سطح آب در بخش مرکزی دریاچه است. همونطور که مشاهده می کنید پیشرفت خشکی و عقب نشینی مرزهای دریاچه در این بخش به شکل قابل توجهی از سایر بخش ها متمایز هست به طوری که به نظر اگر در آینده ی نزدیک بارندگی کافی نداشته باشیم ممکنه دریاچه به دو قسمت تقسیم بشه.

 

دریاچه ارومیه نیمه ی آبان 1391

 برای دیدن تصویر در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید.

دریاچه ی ارومیه نیمه ی آبان 1391

 

 

 

 

Read More →

دریاچه ارومیه – نیمه ی آبان ماه 1391

 

اگر خاطرتون باشه پیشتر نوشته بودم که نیمه ی اول پاییز یکی از خشک ترین دوره های فصلی دریاچه است چرا که بعد از یک دوره ی بدون بارش، ارتفاع و گستره ی سطح آب به کمترین مقدار خودش میرسه. تصویر زیر نشان دهنده ی شرایط فعلی دریاچه است.

مجموعه مطالب دریاچه ارومیه

دریاچه ارومیه نیمه ی آبان 1391
برای دیدن تصویر در ابعاد بزرگتر روی تصویر کلیک کنید.

 

دو تصویر دیگه.

تصویر اول مقایسه ی مساحت دریاچه رو بین نیمه ی آبان 1389 و نیمه ی آبان 1391 را نمایش میده و در تصویر دوم دو نکته ی قابل توجه درباره شرایط جدید دریاچه وجود داره.

اول اینکه در بخش شمالی دریاچه دو خشکی جدید پدیدار شده. دور دو جزیره ی جدید یک دایره کشیدم که مشخص باشه.

 دومین نکته ی قابل کاهش قابل توجه ارتفاع سطح آب در بخش مرکزی دریاچه است. همونطور که مشاهده می کنید پیشرفت خشکی و عقب نشینی مرزهای دریاچه در این بخش به شکل قابل توجهی از سایر بخش ها متمایز هست به طوری که به نظر اگر در آینده ی نزدیک بارندگی کافی نداشته باشیم ممکنه دریاچه به دو قسمت تقسیم بشه.

 

دریاچه ارومیه نیمه ی آبان 1391

 برای دیدن تصویر در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید.

دریاچه ی ارومیه نیمه ی آبان 1391

 

 

 

 

Read More →

دریاچه ارومیه – نیمه ی آبان ماه 1391

 

اگر خاطرتون باشه پیشتر نوشته بودم که نیمه ی اول پاییز یکی از خشک ترین دوره های فصلی دریاچه است چرا که بعد از یک دوره ی بدون بارش، ارتفاع و گستره ی سطح آب به کمترین مقدار خودش میرسه. تصویر زیر نشان دهنده ی شرایط فعلی دریاچه است.

مجموعه مطالب دریاچه ارومیه

دریاچه ارومیه نیمه ی آبان 1391
برای دیدن تصویر در ابعاد بزرگتر روی تصویر کلیک کنید.

 

دو تصویر دیگه.

تصویر اول مقایسه ی مساحت دریاچه رو بین نیمه ی آبان 1389 و نیمه ی آبان 1391 را نمایش میده و در تصویر دوم دو نکته ی قابل توجه درباره شرایط جدید دریاچه وجود داره.

اول اینکه در بخش شمالی دریاچه دو خشکی جدید پدیدار شده. دور دو جزیره ی جدید یک دایره کشیدم که مشخص باشه.

 دومین نکته ی قابل کاهش قابل توجه ارتفاع سطح آب در بخش مرکزی دریاچه است. همونطور که مشاهده می کنید پیشرفت خشکی و عقب نشینی مرزهای دریاچه در این بخش به شکل قابل توجهی از سایر بخش ها متمایز هست به طوری که به نظر اگر در آینده ی نزدیک بارندگی کافی نداشته باشیم ممکنه دریاچه به دو قسمت تقسیم بشه.

 

دریاچه ارومیه نیمه ی آبان 1391

 برای دیدن تصویر در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید.

دریاچه ی ارومیه نیمه ی آبان 1391

 

 

 

 

Read More →

دریاچه ارومیه – نیمه ی آبان ماه 1391

 

اگر خاطرتون باشه پیشتر نوشته بودم که نیمه ی اول پاییز یکی از خشک ترین دوره های فصلی دریاچه است چرا که بعد از یک دوره ی بدون بارش، ارتفاع و گستره ی سطح آب به کمترین مقدار خودش میرسه. تصویر زیر نشان دهنده ی شرایط فعلی دریاچه است.

مجموعه مطالب دریاچه ارومیه

دریاچه ارومیه نیمه ی آبان 1391
برای دیدن تصویر در ابعاد بزرگتر روی تصویر کلیک کنید.

 

دو تصویر دیگه.

تصویر اول مقایسه ی مساحت دریاچه رو بین نیمه ی آبان 1389 و نیمه ی آبان 1391 را نمایش میده و در تصویر دوم دو نکته ی قابل توجه درباره شرایط جدید دریاچه وجود داره.

اول اینکه در بخش شمالی دریاچه دو خشکی جدید پدیدار شده. دور دو جزیره ی جدید یک دایره کشیدم که مشخص باشه.

 دومین نکته ی قابل کاهش قابل توجه ارتفاع سطح آب در بخش مرکزی دریاچه است. همونطور که مشاهده می کنید پیشرفت خشکی و عقب نشینی مرزهای دریاچه در این بخش به شکل قابل توجهی از سایر بخش ها متمایز هست به طوری که به نظر اگر در آینده ی نزدیک بارندگی کافی نداشته باشیم ممکنه دریاچه به دو قسمت تقسیم بشه.

 

دریاچه ارومیه نیمه ی آبان 1391

 برای دیدن تصویر در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید.

دریاچه ی ارومیه نیمه ی آبان 1391

 

 

 

 

Read More →

گزارش کارول نورث از سفر به ایران

کارول نورث از اعضای انجمن کوه‌نوردان آلمان گزارش سفر خود به ایران، صعود و گشایش مسیرهایش را با هم‌طناب ایرانی‌اش «نسیم عشقی» در سایت آلپ

Read More →