گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

دست از سر توچال بردارید!

در اواخر تابستان گذشته، کوه ستمکش توچال باز شاهد یک طبع آزمایی “خیر خواهانه” بود؛ نصب میله های آهنی و تابلوهای بزرگ “هدایتگر” . مطابق یادداشت…

Read More →

مدیریت اراضی حریم منابع طبیعی و تأسیسات دولتی- 4

باید به موضوع تعیین حریم از جنبة دیگری توجه کرد، قانونگذار با اصلاح ماده 33 قانون حفاظت و بهره برداری، انتقال اسناد مالکیت اراضی  واگذاری م

Read More →

آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (189) قانون برنامه پنجساله پنجم مورخ 12/2/1391

هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/11/1390 بنا به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند (الف) ماده (189) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری ا

Read More →