گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

معرفی آزمایشگاههای معتمد محیط زیست در استان البرز

۱- مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران
نشانی : کیلومتر ۹ اتوبان کرج- قزوین جنب سوپا انتهای بلوار کاوش شهرک تحقیقاتی کاوش تلفن تماس ۰۲۶۹۲۰۸

Read More →

معرفی کتاب : گیاه پالایی

نام کتاب : گیاه پالایی
تالیف : جواد کاظم زاده خویی
با همکاری اعظم سادات نوری
چاپ اول :  بهار 1391
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

گیاهان ا

Read More →

دلار خر است!

بقیه عکس ها در ادامه مطلب
.

.

.

.

 

عکس ها از: اینجا، اینجا و اینجا

Read More →

تغییر اقلیم و آینده ی تنوع پلانکتون ها

 

 بر اساس مطالعه ای که اخیرا در مجله ساینس منتشر شده است افزایش دما اقیانوس ها می تواند بر نرخ رشد و ترکیب فیتوپلانکتون ها اثر گذاشته و از این طریق در چرخه های زیست-زمین-شیمیایی اختلال ایجاد کند.

در این مطالعه با استفاده از تحلیل تغییرات دما در محدوده ی 150 درجه ای از عرض جغرافیایی اینگونه نتیجه گیری شده است که در صورت وقوع تغییرات دمایی پیش بینی شده تا پایان قرن جاری و عدم وجود مکانیزم های سازگاری، تنوع زیستی پلانکتون ها به ویژه در مناطق حاره ای به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

جزییات این مقاله به صورت زیر است:

Thomas, M. K., C. T. Kremer, et al. (2012). “A Global Pattern of Thermal Adaptation in Marine Phytoplankton.” Science.

http://www.sciencemag.org/content/early/2012/10/24/science.1224836

Rising ocean temperatures will alter the productivity and composition of marine phytoplankton communities, thereby affecting global biogeochemical cycles. Predicting the effects of future ocean warming on biogeochemical cycles depends critically on understanding how existing global temperature variation affects phytoplankton. Here, we show that variation in phytoplankton temperature optima over 150 degrees of latitude is well explained by a gradient in mean ocean temperature. An eco-evolutionary model predicts a similar relationship, suggesting that this pattern is the result of evolutionary adaptation. Using mechanistic species distribution models, we find that rising temperatures this century will cause poleward shifts in species’ thermal niches and a sharp decline in tropical phytoplankton diversity in the absence of an evolutionary response.
 

Read More →

تغییر اقلیم و آینده ی تنوع پلانکتون ها

 

 بر اساس مطالعه ای که اخیرا در مجله ساینس منتشر شده است افزایش دما اقیانوس ها می تواند بر نرخ رشد و ترکیب فیتوپلانکتون ها اثر گذاشته و از این طریق در چرخه های زیست-زمین-شیمیایی اختلال ایجاد کند.

در این مطالعه با استفاده از تحلیل تغییرات دما در محدوده ی 150 درجه ای از عرض جغرافیایی اینگونه نتیجه گیری شده است که در صورت وقوع تغییرات دمایی پیش بینی شده تا پایان قرن جاری و عدم وجود مکانیزم های سازگاری، تنوع زیستی پلانکتون ها به ویژه در مناطق حاره ای به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

جزییات این مقاله به صورت زیر است:

Thomas, M. K., C. T. Kremer, et al. (2012). “A Global Pattern of Thermal Adaptation in Marine Phytoplankton.” Science.

http://www.sciencemag.org/content/early/2012/10/24/science.1224836

Rising ocean temperatures will alter the productivity and composition of marine phytoplankton communities, thereby affecting global biogeochemical cycles. Predicting the effects of future ocean warming on biogeochemical cycles depends critically on understanding how existing global temperature variation affects phytoplankton. Here, we show that variation in phytoplankton temperature optima over 150 degrees of latitude is well explained by a gradient in mean ocean temperature. An eco-evolutionary model predicts a similar relationship, suggesting that this pattern is the result of evolutionary adaptation. Using mechanistic species distribution models, we find that rising temperatures this century will cause poleward shifts in species’ thermal niches and a sharp decline in tropical phytoplankton diversity in the absence of an evolutionary response.
 

Read More →

تغییر اقلیم و آینده ی تنوع پلانکتون ها

 

 بر اساس مطالعه ای که اخیرا در مجله ساینس منتشر شده است افزایش دما اقیانوس ها می تواند بر نرخ رشد و ترکیب فیتوپلانکتون ها اثر گذاشته و از این طریق در چرخه های زیست-زمین-شیمیایی اختلال ایجاد کند.

در این مطالعه با استفاده از تحلیل تغییرات دما در محدوده ی 150 درجه ای از عرض جغرافیایی اینگونه نتیجه گیری شده است که در صورت وقوع تغییرات دمایی پیش بینی شده تا پایان قرن جاری و عدم وجود مکانیزم های سازگاری، تنوع زیستی پلانکتون ها به ویژه در مناطق حاره ای به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

جزییات این مقاله به صورت زیر است:

Thomas, M. K., C. T. Kremer, et al. (2012). “A Global Pattern of Thermal Adaptation in Marine Phytoplankton.” Science.

http://www.sciencemag.org/content/early/2012/10/24/science.1224836

Rising ocean temperatures will alter the productivity and composition of marine phytoplankton communities, thereby affecting global biogeochemical cycles. Predicting the effects of future ocean warming on biogeochemical cycles depends critically on understanding how existing global temperature variation affects phytoplankton. Here, we show that variation in phytoplankton temperature optima over 150 degrees of latitude is well explained by a gradient in mean ocean temperature. An eco-evolutionary model predicts a similar relationship, suggesting that this pattern is the result of evolutionary adaptation. Using mechanistic species distribution models, we find that rising temperatures this century will cause poleward shifts in species’ thermal niches and a sharp decline in tropical phytoplankton diversity in the absence of an evolutionary response.
 

Read More →

تغییر اقلیم و آینده ی تنوع پلانکتون ها

 

 بر اساس مطالعه ای که اخیرا در مجله ساینس منتشر شده است افزایش دما اقیانوس ها می تواند بر نرخ رشد و ترکیب فیتوپلانکتون ها اثر گذاشته و از این طریق در چرخه های زیست-زمین-شیمیایی اختلال ایجاد کند.

در این مطالعه با استفاده از تحلیل تغییرات دما در محدوده ی 150 درجه ای از عرض جغرافیایی اینگونه نتیجه گیری شده است که در صورت وقوع تغییرات دمایی پیش بینی شده تا پایان قرن جاری و عدم وجود مکانیزم های سازگاری، تنوع زیستی پلانکتون ها به ویژه در مناطق حاره ای به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

جزییات این مقاله به صورت زیر است:

Thomas, M. K., C. T. Kremer, et al. (2012). “A Global Pattern of Thermal Adaptation in Marine Phytoplankton.” Science.

http://www.sciencemag.org/content/early/2012/10/24/science.1224836

Rising ocean temperatures will alter the productivity and composition of marine phytoplankton communities, thereby affecting global biogeochemical cycles. Predicting the effects of future ocean warming on biogeochemical cycles depends critically on understanding how existing global temperature variation affects phytoplankton. Here, we show that variation in phytoplankton temperature optima over 150 degrees of latitude is well explained by a gradient in mean ocean temperature. An eco-evolutionary model predicts a similar relationship, suggesting that this pattern is the result of evolutionary adaptation. Using mechanistic species distribution models, we find that rising temperatures this century will cause poleward shifts in species’ thermal niches and a sharp decline in tropical phytoplankton diversity in the absence of an evolutionary response.
 

Read More →

تغییر اقلیم و آینده ی تنوع پلانکتون ها

 

 بر اساس مطالعه ای که اخیرا در مجله ساینس منتشر شده است افزایش دما اقیانوس ها می تواند بر نرخ رشد و ترکیب فیتوپلانکتون ها اثر گذاشته و از این طریق در چرخه های زیست-زمین-شیمیایی اختلال ایجاد کند.

در این مطالعه با استفاده از تحلیل تغییرات دما در محدوده ی 150 درجه ای از عرض جغرافیایی اینگونه نتیجه گیری شده است که در صورت وقوع تغییرات دمایی پیش بینی شده تا پایان قرن جاری و عدم وجود مکانیزم های سازگاری، تنوع زیستی پلانکتون ها به ویژه در مناطق حاره ای به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

جزییات این مقاله به صورت زیر است:

Thomas, M. K., C. T. Kremer, et al. (2012). “A Global Pattern of Thermal Adaptation in Marine Phytoplankton.” Science.

http://www.sciencemag.org/content/early/2012/10/24/science.1224836

Rising ocean temperatures will alter the productivity and composition of marine phytoplankton communities, thereby affecting global biogeochemical cycles. Predicting the effects of future ocean warming on biogeochemical cycles depends critically on understanding how existing global temperature variation affects phytoplankton. Here, we show that variation in phytoplankton temperature optima over 150 degrees of latitude is well explained by a gradient in mean ocean temperature. An eco-evolutionary model predicts a similar relationship, suggesting that this pattern is the result of evolutionary adaptation. Using mechanistic species distribution models, we find that rising temperatures this century will cause poleward shifts in species’ thermal niches and a sharp decline in tropical phytoplankton diversity in the absence of an evolutionary response.
 

Read More →

تغییر اقلیم و آینده ی تنوع پلانکتون ها

 

 بر اساس مطالعه ای که اخیرا در مجله ساینس منتشر شده است افزایش دما اقیانوس ها می تواند بر نرخ رشد و ترکیب فیتوپلانکتون ها اثر گذاشته و از این طریق در چرخه های زیست-زمین-شیمیایی اختلال ایجاد کند.

در این مطالعه با استفاده از تحلیل تغییرات دما در محدوده ی 150 درجه ای از عرض جغرافیایی اینگونه نتیجه گیری شده است که در صورت وقوع تغییرات دمایی پیش بینی شده تا پایان قرن جاری و عدم وجود مکانیزم های سازگاری، تنوع زیستی پلانکتون ها به ویژه در مناطق حاره ای به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

جزییات این مقاله به صورت زیر است:

Thomas, M. K., C. T. Kremer, et al. (2012). “A Global Pattern of Thermal Adaptation in Marine Phytoplankton.” Science.

http://www.sciencemag.org/content/early/2012/10/24/science.1224836

Rising ocean temperatures will alter the productivity and composition of marine phytoplankton communities, thereby affecting global biogeochemical cycles. Predicting the effects of future ocean warming on biogeochemical cycles depends critically on understanding how existing global temperature variation affects phytoplankton. Here, we show that variation in phytoplankton temperature optima over 150 degrees of latitude is well explained by a gradient in mean ocean temperature. An eco-evolutionary model predicts a similar relationship, suggesting that this pattern is the result of evolutionary adaptation. Using mechanistic species distribution models, we find that rising temperatures this century will cause poleward shifts in species’ thermal niches and a sharp decline in tropical phytoplankton diversity in the absence of an evolutionary response.
 

Read More →