گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

اينك برداشت آزاد است…!

اين روزها از مشكلات و معضلات محيط زيست پيراموني گفتن و نوشتن حال و هوايي خاص را مي طلبد؛ به هر سو كه مي نگري تغييرات منفي را با دل و جان احسا

Read More →

برآوردی از ارزش‌های غيراستفاده‌ای تالاب انزلی با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط

لعبت زبردست

دانشجوی دكتری برنامه‌ريزی محيط زيست، دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران

وحيد ماجد

دانشجوی دكتری اقتصاد، دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران

غلامعلی شرزه‌ای
 
دانشيار دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران


چکیده

تالاب‌ها علاوه بر دارا بودن ارزش‌های متعدد زيست‌بومی، از ديرباز دارای ارتباط تنگاتنگی با زندگی مردم بومی بوده و کالاها و خدمات بسياری را در اختيار اين جوامع گذاشته‌اند. تالاب بين‌المللی انزلی نيز از ديرباز چنين نقشی را برای نواحی اطراف خود داشته است، اما متأسفانه علاوه بر مسائل و تخريب‌های ناشی از فشار فزاينده جمعيت بر منابع محدود تالاب، اجرای طرح‌های توسعه متفاوت در حوضه آبخيز آن، تأثيرات چشمگير و مخربی را بر اين اکوسيستم ارزشمند برجای گذاشته است. واضح است که در هنگام اجرای طرح‌های توسعه، در کنار منافع بدست‌آمده از طرح موردنظر، ارزش‌های محيط زيستی حائز اهميت مربوط به منابع طبيعی اغلب به صورت برگشت‌ناپذيری تخريب شده، و يا از ميان می‌روند. به همين دليل، تبديل ارزش‌های مختلف تالاب به ارزش‌های کمی و اقتصادی، می‌تواند کمکی براي تصميم‌گيرندگان در مقايسه گزينه‌های مختلف و اتخاذ تصميم صحيح باشد. با توجه به اين كه ارزش‌های غيراستفاده‌ای يك تالاب، معمولاً كمتر مورد توجه تصميم‌گيران قرار می‌گيرد و در تصميم‌گيری‌ها دخالت داده می‌شود در اين تحقيق براي تعيين ارزش‌های غيراستفاده‌ای تالاب انزلی از روش ارزش‌گذاری مشروط استفاده شده است. برای ارزش‌گذاری اقتصادی تالاب با استفاده از روش‌های اقتصادسنجي و استفاده از نرم‌افزار Eviews به وسيله مدل لوجيت به برآورد حداکثر تمايل به پرداخت بر اساس قيمت‌های پيشنهادی اقدام شده است. بر اين اساس، حداکثر تمايل به پرداخت پاسخ‌دهندگان برای يک دوره زمانی نامحدود که در زمان حال تنزيل شده است، سالانه برابر ۸۸۰۳/۹ تومان برآورد شده است.  

متن مقاله را در اینجا بخوانید!

Read More →

برآورد ارزش‌گذاری اقتصادی-تفرجگاھی آبشار و محوطه تفریحی، تاریخی گنجنامه استان ھمدان

دكتر رسول قربانی

استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شھری

دانشگاه تبريز

دكتر رحیم جیدری چنانه

استاديار جغرافیا و برنامه‌ريزی شھری

دانشگاه تبريز

عیسی سراقی

كارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ريزی شھری

چکیده

آبشار و محوطه تفریحی تاریخی گنجنامه به عنوان یکی از جاذبه‌ھای اکوتوریستی و ژئوتوریستی استان ھمدان، از مناطق مھم گردش‌گری ایران می‌باشد. لذا مطالعه ارزش اکوتوریستی آن می‌تواند در پیش‌بینی نیازھا و رفع کمبودھا و توسعه گردش‌گری در منطقه مؤثر باشد. ھدف این پژوھش برآورد ارزش اکوتوریستی آبشار و محوطه تفریحی تاریخی با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط است. برای بررسی عوامل مؤثر بر میزان تمایل به پرداخت افراد، الگوی لوجیت به روش حداکثر راستنمایی برآورد گردید. داده‌ھای موردنیاز از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری با ١٨٠ بازدیدکننده از منطقه مذکور جمع‌آوری گردید. نتایج نشان داد که ٧۵ درصد بازدیدکنندگان، حاضر به پرداخت مبلغی جھت استفاده از آبشار مذکور می‌باشند. ھمچنین متغیرھای تحصیلات، جذابیت آبشار و محوطه تفریحی تاریخی گنجنامه، درآمد و قیمت پیشنھادی اثر معنی‌داری روی احتمال تمایل به پرداخت افراد دارند ولی متغیرھای سن، جنسیت و اندازه خانوار از لحاظ آماری معنی‌دار نبوده ولی علائم مورد انتظار را دارا بوده‌اند. میانگین تمایل به پرداخت افراد 5100 ریال و ارزش اکوتوریستی آبشار و محوطه تفریحی تاریخی گنجنامه سالانه حدود 1883000000 ریال برآورد گردید.

متن مقاله را در اینجا بخوانید!

Read More →

معرفی کتاب : زیستگاه های آب های جاری؛پیامدهای فعالیت های انسان بر زیستگاه های آبی

شناسنامه کتاب : زیستگاه های آب های جاری ؛ پیامدهای فعالیت های موثر انسان بر زیستگاه های آبی
تالیف و ترجمه : هنریک مجنونیان ، الهه پورکریمی
ا

Read More →

تابستان و هراس آتش سوزی در جنگلهای لرستان

به نقل از خبرگزاري مهر؛ روزهای گرم تابستان و هراس همیشگی از حریق در جنگلهای لرستان همواره یکی از دغدغه های متولیان امر بوده است که در این ر

Read More →