گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

برآورد ارزش تفرجی پارك جنگلی قائم كرمان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط

محمد ناجی 

دانشجوی كارشناسی ارشد اقتصاد كشاورزی دانشكده كشاورزی

دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات

مصطفی بنی‌اسدی

دانشجوی كارشناسی ارشد اقتصاد كشاورزِ دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزی

دانشگاه تهران

ايرج صالح

دانشيار گروه اقتصاد كشاورزی دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزی

دانشگاه تهران

حامد رفيعی

دانشجوی دكتری اقتصاد كشاورزی دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزی

دانشگاه تهران

چکیده

اقتصاددانان محيط زيست در سال‌های اخير به ارزش‌گذاری و سنجش نقش محيط‌ زيست در تأمين رفاه انسان پرداخته‌اند. پارك جنگلی قائم در كرمان از جمله تفرجگاه‌های مهم اين شهرستان است. هدف از اجرای اين تحقيق برآورد ارزش تفرجی پارك جنگلی قائم با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط است. برای دستيابی به اين هدف و برآورد تمايل به پرداخت افراد، از الگوی لوجيت، برمبنای روش حداكثر درست‌نمايی استفاده شد. داده‌های موردنياز با استفاده از 115 پرسش‌نامه از بازديدكنندگان اين پارك به دست آمد. نتايج نشان می‌دهد كه ميانگين تمايل هر فرد به پرداخت برای بازديد از اين پارك، 2157 ريال و تمايل به پرداخت سالانه هر خانوار، 178191/33 ريال است. با توجه به نتايج، ملاحظه شد كه يك درصد افزايش در قيمت پيشنهادی، احتمال پذيرش آن را 40/5 درصد كاهش می‌دهد و نيز متغير درآمد، بيشترين تأثير را در پذيرش مبالغ پيشنهادی دارد.

متن مقاله را در اینجا بخوانید!

Read More →

هشدار جدي براي قاچاقچيان سنجاب در كردستان

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کردستان گفت: قاچاقچی سنجاب های کردستان در انتظار جریمه 30 میلیون تومانی است. ناصح قادری بعد از ظهر چهارشنبه در …

Read More →

پريشان را دريابيم !

پريشان را دريابيم !

تالاب پریشان طی چند ماه اخیر از نظر آبگیری وضعیت بهتری نسبت به دوره های گذشته داشته به گونه ای که تعدادی از پرندگان نیز به بستر آن مهاجرت کر…

Read More →

محيط زيست ايران در هفت روز گذشته !

محيط زيست ايران در هفت روز گذشته !

خطر هجوم آفات دربخشهایی از جنگلهای شمال، بی‌اعتنائی مسئولان به جمع آوری زباله‌های جاده چالوس، استخراج شناورهای غرق شده در خلیج فارس با ر…

Read More →

فرزند سر به زیر دنا در آستانه انقراض…

فرزند سر به زیر دنا در آستانه انقراض…

دنا به عنوان رستنگاه لاله های واژگون، زیر پای سیل عظیم بوته کنان می لرزد و فرزند سربه زیرش نیز در میان هجوم این افراد در حال له شدن و انقراض …

Read More →

ضرورت تشکیل وزارت منابع طبیعی در هماش مرتعداری

پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران در تاریخ 26 لغایت 28 اردیبهشت ماه 1391 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد با مدیریت انجمن مرتعداری ایرا

Read More →