گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

حسابداری دارایی هایی زیستی و تنفس جنگل – 14

هر یک از بند های اصول نظام فنی و اجرایی آنقدر اهمیت دارد که در پیرامون آن چه در تهیه اسناد و چه در سازماندهی – نحوه مشارکت – مستند سازی – پایگا

Read More →

سرنوشت «وزغ تالشی» مرگ در جاده است؟ (سبز پرس )

سرنوشت «وزغ تالشی» مرگ در جاده است؟ (سبز پرس )

سبزپرس – گروه محیط طبیعی: «وزغ تالشی» که به عنوان بزرگترین دوزیست ایران شناخته شده هم اکنون با تهدیدهای فراوانی از جمله مرگ در جاد

Read More →

بزرگترین دوزیست ایران در جاده ها تلف می شود(گزارش تصویری سبز پرس)

بزرگترین دوزیست ایران در جاده ها تلف می شود(گزارش تصویری سبز پرس)

پوشش خبری مشکلات وزغهای تالشی در عباس آباد
سبزپرس – گزارش تصویری: «وزغ تالشی» بزرگترین گونه دوزیست در ایران است که در جنگل های استان ه

Read More →

دمي با حافظ (2)

مصلحت وقت
حالیا   مصلحت  وقت  در  آن  می بینمکه کشم رخت به میخانه و خوش بنشینمجام می گیرم و از اهل ریا دور شومیعنی از  اهل جهان پاک دلی بگزی

Read More →

روزگار بختگان و كافتر همچنان بحراني است !

آخرین بررسی پیرامون دریاچه های استان فارس نشان می دهد که وضعیت دو دریاچه بختگان و کافتر بحرانی است و دیگر دریاچه ها وضعیت بهتری نسبت به این…

Read More →

کمک به قوهای مهاجر و گرسنه

کمک به قوهای مهاجر و گرسنه

۲۴ بهمن ماه طی یک رخداد بی سابقه در حیات وحش ایران ۳۰۰۰ قوی دیگر به ۹۵۰ قوی ساکن سرخرود اضافه شدند و امروز دائما میشود دسته های قو را در آسما…

Read More →