گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

بـررسي رابطـه حجـم گازهاي گلخانه اي و توليد ناخالص داخلي سرانه در ايران (مطالعه موردي دي اكسيد كربن)

این مقاله را یکی از اساتید و دو تن از دوستان خوب من در دانشکده نوشته‌اند که ظاهرا زمستان سال گذشته در پژوهشنامه اقتصادی چاپ شده است. برای دو…

Read More →

عوامل اقتصادي -اجتماعي موثر بر جنگل زدايي کشورهاي منتخب کاربرد نظريه زيست محيطي کوزنتس

فاطمه نصرنيا
دانش آموخته کارشناسي ارشد دانشكده كشاورزي، دانشگاه شيراز
عبدالكريم اسماعيلي
استاديار اقتصاد کشاورزي، دانشكده كشاورزي، دا

Read More →

آخرين روايت کميته جنگل فائو در ارتباط با فاز هاي عمده برنامه ملي جنگل (بخش پاياني

گفته بوديم تدوين برنامه ملي جنگل فکر تازه اي نيست و سابقه آن به حدود نيم قرن قبل مي رسد.  همانطور   سه اصل عمده (Principle)  برنامه ملي جنگل را يا

Read More →