گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

کف ساز و کار هاي حفاظتي مورد نياز جهت کنترل ورود و مديريت محصولات تراريخته در کشور (بخش پاياني)

شکل ورود محصولات تراريخته به کشور و خارج از دو حالت عمده نمي تواند بوده باشد :1. نفوذ و ورود غير مجاز از مرز هاي آبي (بويژه رود خانه ها) و خاکي:…

Read More →