گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

واژه شناسي و تعريف مفهومي تراريخته (Living Modified Organism)

نظر به نقش ويرانگري که سازواره تغيير يافته و محصولات تراريخته مي تواند در محيط زيست طبيعي و سلامت گياه، جانور و انسان داشته باشد اطلاع رسا

Read More →