گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

معرفی سایت مفیدی درباره پایش آلودگی هوا توسط گلسنگ ها

امروزه کاربرد گسترده اندیکاتورهای زیستی بیانگر این حقیقت است که موجودات زنده خود بهترین نشانگر درباره چگونگی پاسخ اکوسیستم ها به آلودگی ها و  تغییرات ناشی از استرس ها می باشند. به عبارت دقیق تر، بیواندیکاتورها بطور کیفی پاسخ های زیستی به استرس ها و شرایط زیست محیطی را ارزیابی می کنند به عنوان مثال حضورگلسنگ lecanora Conizaeoides کیفیت پایین هوا را نشان می دهد یا کاهش در میزان کلروفیل II در گلسنگ میزان و شدت آلودگی هوا را نشان می دهد .

بر این اساس بیواندیکاتورها سه عملکرد مهم دارند :
1- پایش محیطی تغییرات فیزیکی و شیمیایی
2- پایش فرایند های اکولوژیکی
3- پایش تنوع زیستی

مثال های شاخص زیست محیطی، اکولوژیکی و تنوع ریستی در موجودات زنده متفاوتی که در محیط های مختلف زیست می کنند دیده شده است. یکی از مهترین نشانگرهای زیستی گلسنگ ها می باشند که به صورت وسیعی در پایش های زیست محیطی بخصوص ارزیابی وضعیت کیفی هوا به کار می روند. از آنجایی که گلسنگ ها و خزه ها ریشه و کوتیکول ندارند و همه مواد غذایی را بطور مستقیم از اتمسفر می گیرند به عنوان بیواندیکاتور کیفیت هوا استفاده می شوند.

سایت زیر اطلاعات بسیار جامعی را درباره پایش آلودگی هوا توسط گلسنگ های اندیکاتور در مرکز پایش آلودگی هوای امریکا ارائه می دهد.

Lichens and Air Quality 

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید