گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

نا کامی ها و امید به کامیابی درجامع نگری مدیریت جنگل های شمال – 2

اگر فقط در ضرورت اعمال حساسیت های موجود افکارعمومی درحفاظت کمی کیفی جنگل هاتأمل داشته باشیم. اعمال اینگونه حساسیت ها باید زمینه ساز اقتدار رفتار حاکمیتی برای سازمان می شد. در تنظیم روابط فی مابین کارفرما و مجری تبعات ارجاع امر به محاکم قضایی پس از اجرای تصمیم خلع ید یکی از آسیب های جدی از بد حفاظت ونظارت است

منابع جنگلی در مقررات جاری کشور، منابع غیر قابل واگذاری هستند. مقررات واگذاری اجرای طرح ها در واقع واگذاری مدیریت اجرای طرح مصوب است. ید مجری طرح نسبت به عرصه و اعیان طرح اعم از افقی و عمودی در واگذاری اجرای طرح منابع جنگلی، ید امانی است و با عدم انجام تعهدات مندرج در قراردادهای منابع جنگلی

و اجرای تصمیم خلع ید ، ید

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید