گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

بررسی ارتباط میان رشد اقتصادي، آزادسازي تجاري و آلودگی محیط زیست بررسی کشورهاي منتخب منطقه خاورمیانه

دکتر حسین محمدی

عضو هیأت علمی گروه اقتصاد کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد

محمد تیرگری سراجی

دانشجوي مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد


چکیده

آزادسازی تجاری، رشد اقتصاد و محیط زیست از موضوعات مهم و مورد بحث در دهه‌های اخیر می‌باشد. در پژوهش حاضر، تأثیر گسترش تجارت و رشد اقتصادی بر کیفیت زیست محیطی براي 11 کشور منطقه خاورمیانه طی سال‌های 1980 تا 2010 میلادی بررسی شده است. روش‌های اقتصادسنجی با استفاده از داده‌های پانل و تحت‌ نرم‌افزار استتا انجام شد. آزمون‌های معتبر اقتصادسنجی، مدل با اثرات ثابت را از میان مدل‌های رگرسیونی اثرات تجمیعی، اثرات ثابت و اثرات تصادفی مورد تأیید قرار داد. به علت وجود داده‌هاي پانل پویا، هر کدام از مدل‌های رگرسیونی GMM آرلانو-بوند و نیووی-وست با 5 وقفه مجاز نیز برآورد شده و نتایج حاصل با مدل اثرات ثابت مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت. درآمد سرانه دارای تأثیر مثبت و معنی‌دار بر میزان آلودگی است و افزایش‌های بیشتر درآمد سرانه باعث کاهش آلودگی زیست محیطی می‌شود. آزادسازی تجاري نیز تأثیر منفی بی‌معنی بر آلودگی زیست محیطی دارد.

متن مقاله را در اینجا بخوانید!

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید