گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

سرمایه فکری – بیکاری – مهاجرت

آنچه که در نتیجه حاصل از ابعاد مختلف خود تحریمی ، تحمیل شرائط بد اقتصادی به اقشار مختلف مردم تحمیل شد و بیش از سایر نتایج و شرائط سنگین تر و غیر قابل اغماض نشان می دهد، از دیت دادن فرصت استفاده به موقع از دانش آموختگان کشور است

 این ظرفیت و سرمایه تجدید پذیر که با استفاده از سرمایه طبیعی کشور ایجاد شد، چند سالی است که با رکود اقتصادی  به راحتی در کنجی کز  کرده و فرصت کشور را در باز تولید ملی سوزانده است.

در این بین کشورهای پیر که مترصد فرصت هستند  از پدیده مهاجرت به سهولت سود سرشاری می برند و بی آنکه هزینه تولید سرمایه انسانی

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید