گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

ناتوانی و فقر در مدیریت مراتع

 فقر بنیان ها و باور های دینی و ملی انسان را
ویران می کند و مبارزه با فقر از طریق 
توانمند سازی امکان پذیر است، آیا ناتوانی درماندگی و حالت استیصال و قطع
امید به بهبود است ؟ ناتوان کیست !

موارد زیر احکام
ضوابط آمایش سرزمین هستند و شعار و تعارف قاب گرفته بر طاق ها نیستند.

– توسعه رفاه و
تأمين اجتماعي در مناطق مختلف كشور و بر قراري تعادل در شاخص هاي اصلي آن در سطح
ملي با تاكيد بر توانمند سازي اقتصادي – 
اجتماعي گروه هاي آسيب پذير و اجراي سياست هاي جبراني

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید